28180. lajstromszámú szabadalom • Újítások gyapjú- és kevertanyagú szövetek festésére szolgáló eljáráson

Megjelent 1903. évi szeptember hó lO-én. MAÍTY SZABADALMI KIR III VATA L SZABADALMI LÉTRAS 28180. szám. XI v/e. OSZTÁLY. Újítások gyapjú- és kevert anyagú szövetek festésére szolgáló eljáráson. ELÓSEGUI ANTONIO GYÁROS TOLOSÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 16-ika A posztót és posztószerű szöveteket a szövetben lévő gyapjúszálak elnemezesedé­sének előidézésére tudvalevőleg kallózási műveletnek; vetik ala. A posztó előállításának művelete azonban a kallózással rendszerint még nincs befe­jezve. A szöveteket még egyéb műveletek­nek is alá kell vetni, melyeknek egyik leg­fontosabbját a festés kepezi. Már most a kallózást és a festést mostanig egymástól elkülönítve olyan készülékekben végezték, melyek a szövetek minősége szerint külön­böző berendezéssel bírtak. A két művelet sorrendje megváltoztatható és ennek meg­felelően a gyapjúban, a lodenben és a posz­tóban való festést különböztették meg. Mind­ezen műveletek már ismeretesek és köztu­lajdont képeznek. Valamennyinek közös vo­nása azonban, hogy a kallózás és festés kü­lön készülékekben, egymástól függetlenül végeztetett. A jelen találmány lényege már most az, hogy a kallózás és festés e két különálló műveletét egyidejűleg a kallózó kádban végezzük. Ezen egyidejű művelet jelenté­keny időmegtakarítást eredményez és azon­kívül a kézi munkában és az üzemerőben is uagy megtakarítást tesz lehetővé, mert nem szükséges többé, hogy a festendő szö­vetnek is külön mozgást adjunk és hogy a festendő szövetet emberi vagy motorikus st'ővel a kallózó készülékből a festő-készű­lékbe szállítsuk. Említésre méltó még a tüzelőanyagban elérhető megtakarítás és a helymegtakarítás is, melyet a külön festő­berendezés elesése eredményez. Azonkívül a festéssel egyidejűleg történő kallózás folytán a festéklé benyomulása a szövetbe megkönnyítetik, úgyhogy tökéletesen egyen­letesen átfestődött posztót nyerünk. A jelen eljárás foganatosítására minden­féle ismert kallózó kád alkalmazható, mely a festéklé fölvételére alkalmas. Azonkívül azonban e kádnak még egy gőzvezetékkel is el kell látva lennie a festéklé esetleges megmelegíthetése czéljából, úgyszintén víz­vezetékkel is. a szövet megmosása és a kád kitisztítása czéljából. Az eljárás például röviden a következő: A szöveteket a föntismeretett módon be­rendezett kallózó kádba helyezzük és előbb kallózási műveletnek vetjük alá a szokásos kallózó folyadékban. Bizonyos ideig tartó kallózás után, mely idő a szövet tulajdon­sága szerint hosszabb vagy rövidebb, a kallózó folyadékot leeresztjük a kádból és valamely, a szövet zsírtalanítására alkalmas folyadékkal helyettesítjük, mire a folya-

Next

/
Thumbnails
Contents