28174. lajstromszámú szabadalom • Újítás czipőkön

Megjelent 1903. évi szeptember hó 9-én. I 28174. szám. I/i>. OSZTÁLY. Újítás czipőkön. COMET JÁNOS PÉTER GYÁROS BAGNÉRES DE BIGORREBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 13-ika. MAGY KIR. SZABADALMI W§M HIVATAL Szabadalmi leírás Jelen találmány oly czipőkre vonatkozik, melyeknek talpába s szükség esetén sar­kába is szögek vannak erősítve, melyek a talp és sarok tartósságát fokozzák. Eddig, ha a czipő talpát hosszabb időre akarták használhatóvá tenni, a czipőtalpba szögeket vertek, melyeknek fejei a talp­ból idállottak. Ezen szögek alkalmazása számos hátránnyal járt, a mennyiben a szögek igen gyakran kiestek s helyükön lyukak maradtak vissza, melyeken keresz­tül a víz a czipőbe hatolt. Azonkívül a | megmaradt szögek végül a belső talpon is keresztülhatoltak és a hegyükkel a lá­bat könnyen megsebezhették. Jelen találmánynál ezen hátrányok telje­sen ki vannak küszöbölve és pedig az ál­tal, hogy a talp tartósságát fokozó szö­gek a czipő gyártása alkalmával a talp belső oldala felől illesztetnek a talpba, úgy hogy lapos fejük a talp belső oldala és egy betét között foglal helyet, mely a talpbélés alatt fekszik, míg a szögek csú- ! csai a talp külső oldalából kiáliLanak, vagy annak síkjában feküsznek. Ezen elrendezés következtében nem tör­ténhet meg, hogy a szögek a talpból ki­essenek, s a mellett széles fejük nem fúr­hatja át a betétet és a talpbélést s en­nélfogva nem hatolhat a czipő belsejébe és így nem sértheti meg a lábat. Azonkí­vül igen erős szögek alkalmazhatók, anél­kül, hogy attól kellene tartanunk, hogy a szögek kiesése következtében lyukak ma­radnak vissza. A talp tartóssága ily mó­don jelentékenyen fokozódik. A mellékelt rajzokon a találmánynak egy példaképeni foganatosítása van bemutatva, és pedig az 1. ábrán egy czipő hosszmetszete, a 2. ábrán a talp látható belülről nézve, a talpbélés és közbenső betét eltávolítása után. A tulajdonképeni (a) talp két bőrréteg­ből áll, a közbenső (b) betét pedig bőrből, nemezből vagy más alkalmas anyagból áll­hat, úgyszintén a (c) talpbélés is. A czipő gyártása alkalmával a talpba olyan átmérőjű lyukakat fúrunk, melyekbe az (e) szögek csak nagyobb erőkifejtés 1 mellett vezethetők be. A szögek lapos (f) I fejjel és hengeres, hasábos, kúpos vagy másféle alakú testtel bírnak. Az (f) fejek a talp belső oldalára feküsznek, míg a szö­gek csúcsai a talp külső oldalából kiálla­nak vagy azzal egy síkba esnek. A szögek testét czélszerű valamilyen mó­don érdessé tenni, vagy fölületükön ha-

Next

/
Thumbnails
Contents