28121. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémnek az ércekből való kiválasztására

Megjelent l'.HKi. évi szeptember l»ó 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28121. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás fémnek az érczekből való kiválasztására. Mc KNIGHT RÓBERT TECHNIKUS PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy a metalloidokat tartalmazó s ennek következtében nehezen olvadó ér­czeket valamely alkalifém vagy alkaliföld­fém haioidsójával, pl. közönséges sóval ke­verve együttesen fölhevítjük, a mint ez a 23437. sz. szabadalomban részletesen le van írva. Az ezen szabadalomban ismertetett módszer szerint az érez egy kemenczén ke­resztül lefelé halad, s ezen haladása köz­ben fokozatosan forróbb helyekre sülyed, mig az aránylag hideg levegő a kemenczé­nek legmagasabb hőfokú részébe vezettetik s az elpárolgó termékek a kemencze hide­gebb részein haladnak keresztül, a honnan aztán eltávolíthatók. Ezen módszer azonban nem felel meg a czélnak, mivel a fémtartalom egy része a kemenezében lecsapódik s azonkívül a reak­cziók sem mennek végbe kellő könnyűség­gel és szabályossággal. Jelen találmány szerint a porrátört s al­kalifém vagy alkaliföldfém haioidsójával ke­vert érez a kemencze hidegebb részébe vezettetik be s onnan folytonos kavarás közben fokozatosan a kemencze melegebb részeibe szállíttatik. Az érez oxidálására szolgáló levegő szintén a kemencze hide­gebb részébe vezettetik s először az érez hidegebb részei felé, azután pedig annak magasabb hőfokú részei felé halad. Az érez kavarása következtében a levegő, midőn keresztül áramlik, az érczet alaposan át­járja. A reakezió a kemencze hidegebb ré­szében kezdődik s intenzitása szerint növe­kedik, a mint a levegő a kemenczének folytonosan melegebb részeibe jut. A reak­ezió szabályosan, gyorsan és tökéletesen megy végbe s a reakezió termékei a kemen­cze legnelegebb részéből bocsáttatnak le, mi közben azokból semmi sem megy ve­szendőbe. A reakezió lényegében ugyanaz itt is, mint a 23437. sz. szabadalom tárgyát képező eljárásnál. A kemencze hőfoka fokozatosan emelkedik, míg csak a kemencze legmele­gebb részében körülbelül a 900° C. hőmér­séket el nem éri. A kemencze el van zárva, hogy a tűztérben fejlődő égéstermékek a kemenczébe be ne juthassanak. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fémeknek érczeikből való ki válasz tására, jellemezve az által, hogy a porrá tört érczet valamely alkálifém vagy alkáliföldfém haioidsójával keverjük s ezen keveréket szabad levegő beáram­lása közben oly kemenezében pörköljük,

Next

/
Thumbnails
Contents