28118. lajstromszámú szabadalom • Papírhüvelyek porok számára

Megjelent l'.HKi. évi szeptember l»ó 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28118. szára. XIII/d. OSZTÁLY. Papirhüvelyek porok számára. HOFFMANN EMIL UTAZÓ BÉCSBEN, JELENLEG TEMESVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát gyógyszertárak­ban használható papirhüvelyek képezik, melyeknél a kinyitáshoz szükséges, azonban egészségi szempontból ártalmas befúvás fölöslegessé válik, másrészt a kellő por­mennyiségeknek külön kártyalapokon való előzetős elosztása és fölhalmozása is elesik, mivel ez közvetlenül magán a hüvely záró­födelén eszközölhető. Ezen hüvelyek meg­határozott alakokban kivágott és össze­hajtogatott, illetve ragasztott papírlapokból négyszögletes vagy négyzetes alakban állít­tatnak elő. A mellékelt rajzok háromféle hüvelyt tüntetnek föl és pedig az előzőleg a szük­séges alakban kimetszett papírlapok össze­hajtogatásának különböző stádiumaiban. Az 1—6. ábrákon egy ragasztott, négy­zetalakú hüvely, a 6—11. ábrákon ugyan­azon hüvelynek összehajtás általi előállítása, a 12—15. ábrákon pedig egy négyszögletes hüvely látható. Mint az 1. ábra mutatja, a hüvely egy négyszögletes, hat négyzetre beosztott (a) papírlapból állíttatik elő s a hüvellyé való összehajtogatás ezen beosztás alapján megy végbe. Egyik saroknégyzet fölső oldala egy ragasztásra szolgáló (b) nyelvvel van meg­hosszabbítva. Két (c, d) négyzeten keresztül egy (e) átló van húzva, melynek mentén az első behajlítás történik, úgy hogy a 2. áb­rán látható alak áll elő. A legközelebbi behajlítást a 2. ábrán látható, szakgatott (f) vonal mentén végezzük, melynek eredménye a 3. ábrán látható alak. Most az előzőleg ragasztóanyaggal bevont (b) nyelvet hátra­felé lehajlítjuk és megerősítjük. Az össze­hajtott papirhüvely ekkor két nyílással bír, úgymint a por fölvételére szolgáló nagyobb (g) nyílással és a kisebb (h) záróhasítékkal. (3. ábra.) A betöltendő por a fekvő helyzetbe hozott, nyitott hüvelynek (i) részére hintetik, minek megtörténtével a hüvelyre oldalról nyomást gyakorolva, azt kinyitjuk (4. ábra), mire a por becsúszik. Most a hüvelyt a 3. ábra(k) szakgatott vonala szerint újból összehajtjuk s az összehajlított részeket az 5. ábra szak­gatott (1) vonala mentén való mégegyszeri behajlítás után a (h) hasítékba toljuk, amikor is e hüvely be lesz zárva. A 6—11. ábrákon föltüntetett, nem ragasz­tott, hanem csak összehajtott hüvelynél a papírlap alsó részén két négyzet hosszával egyenlő nyelv van meghagyva s az össze­hajlítás a szakadozott vonalokkal rajzolt (o, p, q, r, s, t) átlók illetve egyenesek szerint történik, míg végül az utoljára

Next

/
Thumbnails
Contents