28097. lajstromszámú szabadalom • Tápvíz előmelegítő kipuffogó gőzgépek számára

Megjelent 1ÍH)3. évi szeptember iió 1-én. MAGY. SZABADALMI KIH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28097. szám. V/d/I. OSZTÁLY. Tápvízeló'melegítő kipuffogó gőzgépek számára. HORVÁTH JÓZSEF OKL. GÉPÉSZ GERÉZDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 25-ike. Jelen találmány a tápviz előmelegítésére való egyszerű és Icőnnyen fölszerelhető ké­szülékre vonatkozik, mely a kipuffogó gőz melegét a tápvíz előmelegítésére haszno­sítja. A mellékelt rajzon példaképen a talál­mány egy kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra az előmelegítő hosszmet­szete és a 2. ábra a lecsapódott fáradt gőz­ből nyert víz tisztítására való egyszerű be­rendezés vázlata. A zárt (a) csőben vagy edényben a táp­szivattyúból a kazánba vezető (b) nyomócső van vezetve, úgy hogy a tápvíz, mielőtt a kazánba jut, ezen (b) csövön kénytelen át­folyni. A fáradt gőz a (c) csövön át áram­lik az (a) edénybe és annak belsejében ki­áramolva, melegét a (b) csőnek, illetve az ebben áramló tápvíznek adja át. A lecsapó­dott víz az (a) edényből a(d) csövön át egy (e) tartányba vezettetik (2. ábra) és pedig úgy, hogy a víz a (d) csőből egy (f) szűrő­rétegre, pl. vékony fagal.yakból álló kötegre folyik, melyre a vízben levő olaj és egyéb tisztátalanság rátapad, míg a víz az (e) tar­tányból a vele közlekedő (g) tartányba jut, honnét azt a (h) szívócső vön át a tápszivattyú ismét fölszívja és a kazánba táplálja. Hogy a fáradt gőzt szükség esetén a sza­badba vagy máshova is vezethessük, czé!­szerű a (c) csőbe egy (i) három furatú csapot alkalmazni, mellyel a (c) csőnek az (a) edény b1 vezető ága elzárható és a fáradt gőzt vezető cső a (k) csővel hozható kapcsolatba. SZABADAT.MI IGÉNYEK. 1. Tápvíz - előmelegítő kipuffogó gőzgépe;; számára, jellemezve egy zárt (a) cső vag. edény által, melyben a tápszivattyú nyo­mócsöve van elrendezve és melyben a fáradt gőzt vezető cső nyílik, úgy hog\ a fáradt gőz ezen (a) edénybe kiára­molva, a rajta keresztül vezetett táp­csövet, illetve az abban a kazánba áramló tápvizet előmelegíti. 2. Az 1. igénypontban jellemzett tápvíz előmelegítővel kapcsolatban egy a lecsa­pódott gőzből nyert víz tisztítására vaió berendezés, jellemezve egy szűrőréteggé 1 ellátott (e) víztartány által, melyben a kondenzált víz a szűrőrétegre vezettetik és egy ezen tartánnyal közlekedő máso­dik tartány által, melybe a tápszivatty ú szívócsöve nyúlik. rALLAg RÉSZVErn T.RBAflÁG NYOMDÁJA BUDAPESTE

Next

/
Thumbnails
Contents