28066. lajstromszámú szabadalom • Javítás terrazzo-, czementhabarcs-, xylolith- és más friss betontalpra alkalmazandó burkolatokon

I Megjelent 15)03. ovi augusztus hó St-én. MAGY. SZABADALMI Kin, HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28066. szára. XVII/rt OSZTÁLY. Javítás terrazzo-, czementhabarcs-, xylolith- és más, friss betonalapra alkalmazandó burkolatokon. KONDOR DEZSŐ VÁLLALKOZÓ NAGYVÁRADON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 2-ika. Jelen találmány terrazzo-, czementha­barcs- és más, egy tagban készülő és friss vagyis még nem teljesen megkeményedett betonalapra alkalmazandó burkolatokra vo­natkozik és abban áll, hogy ezen burkolati födőanyagok alapját képező friss betonréte­get, melyet eddig mindig csak csömöszölt betonrétegből készítettek, úgynevezett vas­betétes betonból készítjük, vagyis a beton­alaprétegbe kellőképen megerősített vas­rudakat, huzalokat, hálózatokat és másefé­léket erősítünk és pedig oly czélból, hogy az ezen alapra fektetett födőréteg repede­zését megakadályozzuk és egyáltalában en­nek tartósságát növeljük. Ott, hol eddig a vasbetétes betont alkal­mazták, mint pl. hidaknál, boltozatoknál, menyezeteknél, víztartóknál, fölmenő falak­nál stb. a fémbetét czélja mindig az épít­mény hordképességének növelése volt, míg jelen alkalmazásánál a fémhálózatnak ki­zárólag az a czélja, hogy burkolat beton­alapjában a mozgásokat, illetve eltolódáso­kat megakadályozza és ezzel a födőréteg épségét megóvja. így tehát az a körülmény, hogy a burkolandó építmény pl. híd vagy máseféle esetleg vasbetétes betonszerkezet­tel bír, egyáltalában nem teszi fölöslegessé a burkolatnak jelen találmány szerint való elkészítését, a mennyiben ezáltal a födő­réteg tartóssága itt is nagy mértékben növekedik. A sodronybetétek és másefélék megerő­sítési módja az illető burkolat elhelyezése szerint váltakozik és azokat ismert módon vagy vaskeretekhez, vagy horgokhoz stb. erősítjük. SZABADALMI IGÉNY. Javítás terrazzo-, czementhabarcs- és más, egy tagban készülő és betonalapra alkal­mazandó burkolatokon, jellemezve az által, hogy ezeket a födőrétegeket a szokásos közönséges betonalap helyett közvetlenül a burkolat alapjául szolgáló friss vasbetétes betonalapra ágyazzuk, RÉ82véNV TÁRflAAÁli NYOMDÁJA BUOAPtfitfiN 4

Next

/
Thumbnails
Contents