28063. lajstromszámú szabadalom • Nyomótalpas sajtó

Megjelent Li)03. évi augusztus hó 2ö-án. SZABADALMI ^f i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2806B. szám. IX/e. OSZTÁLY. Nyomótalpas sajtó JÓISTEN ALBERT KERESKEDŐ DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember tió 4-ike. A találmány tárgyát képező nyomótalpas sajtónál a nyomótalp, melynek függélyes nyomófölülete van, nyomtatás közben moz­dulatlan marad, míg az ugyancsak függé­lyes nyomtató fölülettel bíró fenéklap víz­szintes irányban ide-oda mozog. A föntebb jelzett különleges mozgásnak az a követ­kezménye, hogy a festékelő- és papirhozzá­vezető berendezéseket is megfelelően módo­sítanunk kell. A csatolt rajzokon az 1. ábra a gép oldalnézete, de ez az ábra csak a találmány megértéséhez szükséges részeket ábrázolja, a 2. ábra a gép elölnézete, a 3. ábra annak hátulnézete és a 4. ábra fölűlnézete, míg az 5., 6., 7. és 8. ábra részletrajz, a 9. ábra pedig a mozgások sémája, végül a 10—15. ábra a megfogó- és festékelő­szerkezet részlete. A gép leírásánál a 9. ábrából indulunk ki. Ezen az ábrán (a) a nyomótalp, mely a találmány szerint nyomtatás közben nyuga­lomban van, (b) a fenéklap, mely nyomtatás közben vízszintes irányban akként mozog ide-oda. hogy a sík fölűletén lévő forma az (a) nyomótalp megfelelő sík fölűletére szoruljon, azután pedig ettől újból távolod­jék, mely mozgás közben a két nyomtató­fölűlet, vagyis a forma és a nyomótalp sík fölűlete egymással mindig párhuzamosan szemben áll. Ily módon a tulajdonképeni nyomtatási müvelet a lehető legegyszerűbb mozgáso­kat követeli meg, minek következtében nemcsak a nyomtatás sebessége és a gép munkabírása növekedik, hanem a gép álta­lános elrendezése is egyszerűbbé válik. Ezenkívül a papirhozzávezető berendezést is a mozdulatlan nyomótalp közelében ren­dezhetjük el, a nélkül, hogy ezt a beren­dezést rázkódásoknak tennők ki, úgy hogy az könnyen és biztosan működhetik. A festékelő szerkezet alapelvében ismert módon van elrendezve, úgy hogy a festé­kelő hengerek a legnagyobb részén henger­alakú (b) talplemezen gördülnek végig és az eldörzsölt festéket a talplemez sík fölű­letén lévő formára viszik át. A festékelő hengerek a (b) talplemez (c) tengelye körül állandó keringést végeznek és annak kö­vetkeztében, hogy rugalmasan vannak ágyazva, a talplemez sík fölűletére is szo­rosan ráfekszenek. A festékelő hengerek útját a pontozott (d) vonalak jelzik. Mint­hogy azonban a (b) alaplemez ide-oda mo­zog, oly hajtómű segélyével kell a henge-

Next

/
Thumbnails
Contents