28054. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus horog és horogrúd húsneműek számára

Megjelent 1 DOIí. évi augusztus hó 2(»-;ui. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28054 szám. XI/f. OSZTÁLY. Hygienikus horog és horogrúd húsneműek számára. RIBAK FERENCZ MAGÁNZÓ STOCKERAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát húsneműek föl­függesztésére szolgáló horog és horogrúd képezi, melynél az eddig alkalmazott vas­horgok és fémrudak hátrányai, vagyis a könnyű oxydálhatóság és ennélfogva a ve­lük érintkező husnemüeknek az egészségre nézve ártalmas befolyásolása ki vannak kü­szöbölve. A mellékelt rajzok az új horgot a horog­rúddal együtt az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán elülről nézve tüntetik föl, míg a 3—4. ábrákon egyes részletek láthatók. A horog egy ezélszerűen hengeres alakú belső (b) fémbélből áll, mely fölületén ro­vátkákkal, egyik végén pedig (e) négyszög­letes csappal és ehhez csatlakozó (f) orsó­zattal van ellátva, mely utóbbinál fogva a (d) horogrúdba erősíttetik, amikor is a négy­szögletes (e) rész a horog elforgatását meg­akadályozza. A fémbélre az arra alkalmas anyagból, például üvegből, porczellánból. kőagyagból vagy agyagból készült tulajdon­képeni (a) tartó rész van ragasztva, mely­nek mellső vége horogszerűen fölfelé hajlít­tatik, míg hátsó nyitott vége ezélszerűen egy kiálló karimával bír. Nagyobb biztonság ezéljából az (a) horog­testen keresztül egy kis (c) rögzítő csavar vezethető a (b) fémbélbe. A (d) horogrúd mellső lapja és oldalszélei erősen zománezozva vannak, úgy hogy az (a) horgokra függesztett húsneműek nem jönnek fémrészekkel érintkezésbe. A horog­rudat a horoggal együtt a szokott módon a falba erősített (g) kapocs tartja, melynek mellső lapja szintén zománezozható. A (b) fémbélnek a (d) rúdban való megerősítésére a négyszögletes (e) rész, (f) csavar és csa­varanya helyett bármely más rögzítő szer­kezet alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Hygienikus horog és horogrúd húsneműek számára, jellemezve az által, hogy a horognak keramikus anyagból készült (a) tartó részét egy (b) fémbél hordja, mely egy mellső lapján és oldalfölületein erősen zománezozott (d) horogrúdba van erősítve, azon czélból, hogy a fölfüggesz­tendő husnemüeknek a könnyen és gyor­san oxidálódó fémrészekkel való érint­kezése megakádályoztassék. (1 rajzlap melléklettel' PALLA8 UÉ8ZVÉNY TÁRSA8ÁO NYOMDÁJA BUOAPE8TE>

Next

/
Thumbnails
Contents