28038. lajstromszámú szabadalom • Álló retortákkal bíró regeneráló kemencze szén, fa, tőzeg és más hasonló anyagok elszenesítésére és gáz előállítására

Megjelent 1 í ><>:>. évi augusztus liö 26-án. MAGY. RIR. SZABADALMI MÉiS HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28038. szám. II/e. OSZTÁLY­Álló retortákkal bíró, regeneráló kemencze szén, fa, tó'zeg és más hasonló anyagok elszenesítésére és gáz előállítására. WESTPHAL KERESZTÉLY MAGÁNMÉRNÖK BERLIN­WILMERSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 11-ike. A találmány tárgya egy retortás kemencze, | melynek fölül és alul nyitott, álló retortái | vannak és mely első sorban szén, tőzeg, fa, csontok és más szerves anyagok elszene­sítésére és gáz előállítására szolgál, de mészkő vagy magnezit égetésére, tehát mész vagy magnézia és szénsav előállítására is használható. A jelzett czél elérésére eddig szerkesztett ilynemű kemenczék a gyakorlatban egy­általában nem váltak be, minthogy ezeknél folytonos üzem esetében a levegőt a retor­táktól állandóan távol tartani nem sikerült és minthogy a hengeres retortákban az anyag egyenletes lesülyedése is ki volt zárva, amennyiben a lefelé mozgása közben összesülő és fölfuvódó szón a retortákban okvetlenül megszorult. Ezt a hátrányt a találmány szerint akként kerüljük el, hogy a retorták nem hengeres, hanem lefelé gyengén kúposán szélesedő retorták gyanánt vannak kiképezve, melyeket az üzem kezdetén a földolgozandó anyagból előállított kész termékkel töltünk meg és melyeket azután, a mint ennek lesülyedése megkezdődik, folytonos üzemben táplálunk | a földolgozandó anyaggal, szénnel, mésszel | csonttal stb. A retorták maguk egy-egy fölső részből (a tulajdonképeni retortából, mely a földolgozandó anyag hevítésére szolgál) és egy-egy alsó részből, a hűtő­aknából állanak, mely utóbbiban a földol­gozásnál képződött szilárd anyagok mind­addig maradnak, míg azok melegmennyi­ségük legnagyobb részét el nem vesztették. A hevítés alulról fölfelé, tehát a lesülyedő anyag mozgásirányával ellentétesen történik. A csatolt rajzokon az 1. ábra szén kokszolására és gáz fejlesz­tésére szolgáló kemencze hosszmetszete, a 2. ábra ugyanennek a kemenczének hossz­metszete, de a kemencze mész égetésére van berendezve, a 3. és 4. ábra a 2. ábrához tartozó rész­letrajz. Eme rajzokon (a) a kúpos retorta, mely­nek hútőakna gyanánt szolgáló (s) alsó része van. A (P) páternoszter mű által fölemelt földolgozandó anyagot (szén, csont, fa, stb.) a (t) szállító viszi állandóan az (f) töltő­garatba, melyen át az a már a retortában lévő anyagra hull.

Next

/
Thumbnails
Contents