28019. lajstromszámú szabadalom • Önműködő acetylénfejlesztő készülék

>!<»jí.j«'lent 1903. évi augusztus lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LÉTRAS 28019. szám. 11/e. OSZTÁLY. Önműködő acetyléngázfejlesztő készülék. MÜLLER LAJOS KÁROLY KERESKEDŐ SZ/M BRODBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát önműködő ace­tyléngázfejlesztő készülék képezi, mely az eddigi hasonczélú készülékek fölött több előnye által tűnik ki. Ilyen előnyei a talál­mány szerinti acetyléngázfejlesztő készü­léknek: a gázfejlesztésnek önműködő lé­tesítése és megszüntetése, a karbid töl­tése a világítás megszakítása nélkül, a karbid lehetőleg gazdaságosabb kihaszná­lása, a gázkiömlés megakadályozása, a rob­banás veszélyének kizárása, egyszerű ki­szolgálás és tisztítás, végül a csekély elő­állítási költség. A találmány lényege abban áll, hogy egy a gáztartállyal összekötött emeltyűszerke­zet a gázfejlesztő készülékben elrendezett szelepet mindannyiszor nyitja vagy zárja, valahányszor az acetyléngázt tartalmazó gáztartály emelkedik, illetve sülyed. Mellékelt rajzon a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a készülék harántmetszete, a 2. ábra a gázfejlesztő készülék hossz­metszete. A készülék áll: a szokásos alakú és fölső részén a víztöltésre szolgáló (m) nyí­lással, alul a víz levezetése czéljából a (p) csappal ellátott (A) gáztartályból, továbbá az (a) gázfejlesztő térrel, (b) vízedények­kel és a (c) víztartállyal bíró (B) gázfej­lesztőből, végül (a) kétkarú (C) emeltyű­szerkezetből, mely a (d) csap körül fo­rog és egyik karja az (f) láncz segélyével az (A) gáztartállyal, másik karja pedig a mozogható (g) láncczal, esetleg rudazattal van összekötve; ezen utóbbinak az a ren­deltetése, hogy általa a (c) víztartályban lévő (h) szelep zárható és nyitható legyen. A készülék működési módja a követ­kező: A gázfejlesztő készülék (i) ajtaját (2. ábra) lecsavaroljuk, a (j) edényt, melybe a vékony (o) csövecske nyúlik, vízzel meg­töltjük. Most a (k) karbid tartályt, mely fokozatosan kisebbedő falak által szaka­szokra van fölosztva, az (a) térbe toljuk és a gázfejlesztő teret az ajtó visszahe­lyezésénél légmentesen elzárjuk. Ha már most az (A) gáztartály üres, ak­kor ez a (C) emeltyűt önsúlyánál fogva, az (f) láncz segélyével lefelé húzza. Ennek folytán az emeltyű másik karján lévő (g) láncz közvetítésével a (h) szelep a fészké­ről megemeltetik és a víz a (c) tartályból az (o) csövecskén át a (j) edénybe, innen a (k) karbidtartálynak legelső és legmaga­sabb fallal bíró szakaszába jut, mely, ha vízzel teljesen meg lett töltve, avagy a

Next

/
Thumbnails
Contents