27996. lajstromszámú szabadalom • Lemezváltó kamara

Meg-jelent ÍOOÍÍ. évi augusztus hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27996. szám, IX/f. OSZTÁLY. Lemezváltó kamara. THE BROOKS-WATSON DAYLIGHT CAMERA COMPANY LIMITED CZÉG LIVERPOOLBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 24-ike. A találmány tárgyát a 24472. számú sza­dabalomban védett váltókamra egy további kiviteli alakja képezi, melynél a lemezek elhelyezésére egy különálló készlettartály van alkalmazva. Ezt a készlettartályt egy a szokásos főkeretben föl- és lefelé eltolható váltótolattyúba húzzuk be, ez által ebben f'ényzáróan megerősítjük, egyben a készlet­tartály födelét is lehúzzuk, mely a főkeret fenekén marad fekve. Mikor a készlettar­tályt a váltótoiattyúban megerősítettük, a váltótolattyú egyszeri ide-oda mozgatásával a készlettartályból egy lemezt kiemelünk és ezt az exponáló keretbe visszük, a váltó­tolattyú másodszori ide-oda mozgatásával pedig a lemezt a készlettartályba ennek másik oldalára visszavisszük. A találmány czélja már most az, hogy a lemezeknek a készlettartályból való kihúzására és ebbe való visszavezetésére szolgáló berendezést egyszerűsítsük és tartósabbá tegyük, mint a minők a hivatkozott szabadalomból isme­retes szerkezetek. A találmány szerint egy egyszerűbb berendezést létesítettünk a le­mezeknek az exponáló keretben való rögzí­tésére és annak meggátlására, hogy a váltó­tolattyú másodszori kihúzatásánál újabb le­mezt emeljen ki a készlettartályból és hogy az első kihúzatásánál kiemelt lemezt első visszatolatásánál újból a készlettartályba tolja vissza. A csatolt rajzokon az 1. ábra az új váltókamara elölnézete annak betolt helyzeténél, a 2. ábra pedig ugyanez a nézet a tolattyú kihúzott helyzeténél és az exponáló keret eltávolítása után, a 3. ábra a váltó kamara oldalnézete a váltótolattyú kihúzott helyzeténél, a 4. ábra metszet a 2. ábra x—x vonala szerint baloldal felől nézve, az 5. ábra ugyan ez a metszet jobb oldala felől nézve, a 6. ábra a lemezeket a váltótolattyú ki­húzott állásánál rögzítő szerkezet nagyobb léptékben rajzolt részlete, a 7—10. ábra a találmány szerint szerkesz­tett részek különböző munkahelyzetét áb­rázolja, végül a 11—13. ábra az új berendezés két lénye­ges részének részlete. A váltókamara főkeretében, melynek * ellső oldalán a (2) nyílással ellátott (1) -nonálókeret foglal helyet, a (10) váltó­attyú van föl- és lefelé mozgathatóan elhelyezve. Ebbe a (11) fogantyúkkal ellá­tott (10) váltókeretbe lehet a (40) mellső és (41) hátsó falból, továbbá a (42) födélből

Next

/
Thumbnails
Contents