27986. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék hűtésre

Megjelent lí)()3. évi augusztus lió 131-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27986. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék hűtésre. BERNIT SEIFFERT & SOHN CZÉG CHEMNITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 14-ike. Az eddig ismeretessé vált hűtő vagy fogyasztó eljárásoknál és készülékeknél az előállítandó hőmérsékek nagyobb ingadozá­soknak vannak alávetve s a hőmérséknek megközelítőleg állandó magasságban való tartása folytonos fölügyeletet igényel és a készüléket folyton szemmel kell tartani. Ezen körülmény számos tudományos és mű­szaki czélra igen hátrányos s jelen talál­mány czélja éppen ezen hátrányok meg­szüntetésében áll. A találmány tárgyát oljT eljárás és készülék képezi, melynek segé­lyével előre meghatározható hőmérséklettel biró hideg állítható elő. Ezen czél elérésére mindenekelőtt a sűrí­tett gázaknak azon ismeretes fizikai tulaj­donságát használjuk föl, mely abban áll, hogy azok a nyomás hirteleni csökkenésé­nél megfelelően lehűlnek s hóalakban kris­tályosodnak. Az így kapott hó, például szén­savhó, valamely oldószerben, például éther­ben föloldatik, mire a hőmérsék még jobban sülyedni fog. Az ezen oldatból az ismert folyamatok szerint fejlődő gázak arra hasz­náltatnak föl, hogy hőmérséküket egy úgy­nevezett kryohydrátnak vagyis valamely só telített vízoldatának adják át s azt addig lehűtsék, míg csak annak kryohydrátikus hőmérséke. vagyis az illető só és jég keve­rékével előállítható legmélyebb hőmérsék el nincs érve, mely pontnál a kryohydrát­ból egyidejűleg jég és hó válik ki s a kryo­hydrát állandó hőmérsék mellett merevvé válik. Valamely kryohydrát állandó merevedési hőmérsékének állandó olvadási hőmérséklet is felel meg, melynél az a teljes olvadás eléréséig hőt képes megkötni. Ily módon a hőmérsék a hűtendő térben nemcsak akkor tartatik állandó fokon, ha a hideg beveze­tése folytontartó és a kryohydrátikus hő­mérséket túllépi, hanem akkor is, ha a hideg bevezetése időnkint félbeszakíttatik, s a kryohydrát utólag megolvad. A kryo­hydrát, mely alkalmazása előtt az illető tér­ben létesíteni kivánt hőmérséknek megfele­lően a kryohydrátikus hőmérsék szerint vá­lasztatik meg, a hűtendő teret körülveszi, mely aztán a föntebbi fejtegetések értelmé­ben az előre meghatározott hőmérséket fogja fölvenni. Az eljárás kivitelére alkalmas készülék a mellékelt rajzokon van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a készülék függélyes metszete, a 2. ábra oldalnézete, míg a 3. és 4—5. ábrákon a készüléknek másik két foganatosítása látható.

Next

/
Thumbnails
Contents