27977. lajstromszámú szabadalom • Tetőfedés

.Megjeleni 1903. évi augusztus hó 18-áu. MAGY. g© KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27977. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Tetőfödés. POTT BÁZMÁN HÁZFÖDÓMESTER KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 6-ika. A mellékelt rajzban a jelen találmány­beli tetőfödés szerint fémlapokra fektetett cseréptető egy része az 1. ábrában fölülnézetben, a 2. ábrában oldalnézetben van föltün­tetve; a 3. ábra a tető alsó fémlapjait fölülné­zetben s a 4. ábra ezeket oldalnézetben tünteti föl; az 5. és 6. ábrák az alsó fémlapokat met­szetben tüntetik föl; a lapok ütközése a két ábrában különböző; a 7. ábra kissé módosított fémlapokkal fo­ganatosított tetőnek oldalnézete; a 8. ábra a fémlapok fölső szélének ke­resztmetszetét mutatja be. Az aszfaltlemezből vagy hasonló anyag­ból való ismeretes alsó tetővel készült cse­réptetőkkel szemben a jelen találmánybeli tetőt az jellemzi, hogy a cseréptetőnek alá­támasztására és megerősítésére szolgáló alsó tető egyúttal a tetőléczeket, a cse­repeknek dróttal belülről való lekötését is pótolja és így oly tetőt képvisel, mely zi­vatarok, belső tüzek, hó, eső, por stb. el­len teljes biztonságot nyújt, sőt még iz­zadtságvizet sem hagy képződni. Az alsó tetőzet a megfelelő, mondjuk 2 m. hosszú és a tégla hosszának megfelelő széles (a) fémlapokból áll, melyek fölső végükön teknőszerűen be vannak hajlítva s aztán (b) széleik ezen (c) teknő mély éle felé átlós irányban vezettetve, élük a (c) teknő mély éléhez, illetőleg az oldal­falakhoz támaszkodik. Ez által a leírt mó­don összehajtogatott fémlap (b) mereví­tést kap és mintegy gerendatartó szerepel. Az átlós (h) részt (d) fémszalagocskákkal vagy kapcsokkal foglaljuk be és pedig úgy, hogy ezeket rajta szabadon ide-oda tolni lehessen. Az (a) fémlapnak alsó fölületén (e) fülek vannak megerősítve, melyeken ke­resztül a (d) bádogszalagocskákat vagy la­pocskákat keresztüldugjuk és aztán lehaj­lítjuk, miáltal két-két (a) fémlapnak biz­tos összeköttetését létesítsük. Az egyes fémlapokat az (s) gerendákra egymáshoz képest eltolt ütközésekkel szögezzük le. Az ütközési helyeken fémlapoknak vagy alsó vagy fölső fölületére (i) vagy (f) sza­lagocskákat szögecselünk, melyek fölé vagy alá aztán a szomszéd bádoglap szélét betoljuk. A fémlapokat czélszerűen csatornákkal látjuk el, oly czélból, hogy azoknak na­gyobb ellenálló képességet kölcsönözzünk. A helyett, hogy az (a) fémlapokat fölső

Next

/
Thumbnails
Contents