27971. lajstromszámú szabadalom • Szűrő homokból vagy egyéb hasonló szűrőanyagból álló töltéssel és mosókészülékkel

• Megjelent 1!H)3 . évi augusztus |iő lí-én. MAGY. A K1R. SZABADALMI JBEF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27971. szám. XXIK OSZTÁLY. Szűrő, homokból vagy egyéb hasonló szüröanyagból álló töltéssel és mosókészűlékkel. MASCHINENBAU - ACTIENGESELLSCHAFT VORMALS BREITFELD, DANEK&C0 (AKCIÓVÁ SPOLECNOST STROJÍRNY DRÍVA BREITFELD, DANEK I SPOL) CZÉG PRAG-KAROLINENTHALBAN. Pótszabadalom a 25457. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 április hó 11-ike. A 25457. sz. szabadalomnál a szűrőanya- I got, illetőleg homokot tisztítás czéljából a j szűrőedényből ki kellett engedni, hogy azt azután alkalmas mosókészűlékben kimosva, újból a szűrőedénybe engedjük. Ezen körül­ményes munka az alább leírt szűrőnél tel­jesen elesik, miután itt a homok egy a szűrő alatt elrendezett vízsugárkészűlék segélyé­vel fölemeltetik és eközben egyszersmind önműködően és jól kimosatik. A piszkos mosóvíz fönt az edény szélén lefolyik. A szűrő­sziták fönt vannak elrendezve, a folyadék­beeresztőcsövek pedig alant, úgy hogy a szűrendő folyadék alulról fölfelé keresztül­hatol a szűrőrétegeken és tisztátlanságait abban visszahagyja. A mellékelt rajzon : 1. ábra a szűrőt a 2. ábra (x—x) vonala mentén vett függélyes metszetben ábrázolja szitabetétekkel, 2. ábra annak vízszintes metszete az 1. ábra (y—y) vonala mentén, 3. ábra függélyes keresztmetszete az 1. (z—z) ábra vonalán keresztül, 4. ábra a vízsugárkészűlék hosszmetszete nagyobb léptékben, 5. és 6. ábrák a folyadékbeeresztő csövek j keresztmetszetét tüntetik föl, végre i 7. ábra ugyancsak az 1—6. ábrákon raj­zolt szűrőt azonban posztóval bevont és kifolyási nyílásokkal ellátott betétekkel áb­rázolja. Az ábrákou (l) a homokkal vagy más j hasonló szűrőanyaggal, illetőleg anyagokkal megtöltött szűrőedényt jelöli, melynek fene­kén vízszintes vagy közel vízszintes (2) fo­lyadékbeeresztőcsövek vannak egymás mel­lett sorban elrendezve. E csövekbe egy kö­zös és szintén vízszintes vagy közel víz­szintes (3) tartányból lesz a szűrendő folya­dék bevezetve és pedig azoknak ezen tar­tánnyal közlekedő végein. A folyadék e csö­vek egész hosszukban elrendezett (4) hasí­tékokon vagy lyukakon keresztül ömlik a szűrőanyagba, illetőleg homokba és pedig a szűrőedény fenekének közelében, úgy hogy a folyadék alulról fölfelé keresztülhatol a szűrőanyagon és szilárd halmazállapotú tisz­tátlanságait a szűrőrétegekben visszahagyja. A szűrőedényt fönt fölülről behelyezett (5 és 6) sziták határolják. Szükség esetén e sziták közé még további szűrőrétegeket is

Next

/
Thumbnails
Contents