27820. lajstromszámú szabadalom • Újítások tojásköltő készülékeken

Megjelent 1903. évi julius lió 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27820. szám. X/©- OSZTÁLY. Újítások tojásköltő készülékeken. MARIÁNOVITS ÖDÖN GÉPÉSZLAKATOS NÉMET-PALÁNKÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát az ismert hő­szabályozóval ellátott tojásköltő készülékek néhány javítása képezi, mely a hőmérséklet ingadozásait az eddigieknél még jobban csökkenti és így a készülék teljesítő képes­ségét növeli, illetőleg az elromlott tojások számát csökkenti. A mellékelt rajzon egy a javításokkal el­látott készülék van föltüntetve, és pedig: az 1. ábra a készülék keresztmetszete; a 2. ábra a készülék oldalnézete az 1. ábra bal oldaláról tekintve, míg a 3. ábra egy részlet metszete. A készülék, mint ismeretes, egy (a) szek­rényből áll, melyben a tojások fölvételére egy (b) fiók van elrendezve; a tojások a (b) fiók szitaszerű (c) fenekén nyugszanak. A (c) szita fölött egy (d) víztartó van elren­dezve, mely az (e) lámpa által oly módon melegíttetik, hogy a lámpa égéstermékei egy a víztartányon áthaladó (f) csövön ve­zettetnek keresztül. A hőmérséklet szabályo­zására egy ismert szabályozó szolgál, mely egy a tojások közelében elrendezett (g) membránból áll, mely a kellő hőmérséklet némi túllépése alkalmával deformálódik és ezáltal a (h) rúdat fölnyomja, mely viszont az (i) csap körül forgó (j) kart fölemeli és így az , kar végén levő (k) födő föl­emeltetik. Ezen (k) födő rendesen a lámpa fölött elrendezett (1) kéményt takarja le és így a gázok az (f) csövön haladnak át, a honnan az (m) kéményen keresztül elillannak, miközben a (d) víztartányban a vizet mele­gítik; mihelyt a hőmérséklet a kelleténél túlemelkedik, a (k) födő, mint fönt leíratott, fölemelkedik, miáltal a lámpa meleg gázai a rövidebb uton, vagyis az (1) kéményen illannak el és így a vizet nem melegítik, míg a hőmérséklet ismét leszáll, mire a (k) födő elzáródik. Ezeu szabályozó ismeretes, az újítás csakis abban áll, hogy a (g) membrán, mely eddig alsó lapjával feküdt föl, most egy (n) csap­pal van ellátva, mely egy a membrán tar­tására való (o) kengyel egy mélyedésében nyugszik, úgy hogy ezáltal, mint a tapasz­talat mutatta, a membrán tágulásai sokkal pontosabban vitetnek át a (j) karra és a tá­gulások valamivel nagyobbak is, mivel a membrán a középen legerősebben duzzad. Egy további újítás az (a) szekrény azon nyí­lásának elzárására való (p) ajtó alkalmazá­sában áll, mely nyíláson a (b) fiók kihúza­tik. Az eddigi készülékeknél ugyanis azt tapasztaltam, hogy az esetben, ha a tojások megvizsgálása czéljából a fiókot kihúztuk, akkor a nyitott szekrénybe hirtelen hideg

Next

/
Thumbnails
Contents