27806. lajstromszámú szabadalom • Állati vagy növényi szálas anyagokat tartalmazó kaucsukból, guttaperchából, gummiból vagy hasonló anyagokból álló termékek előállítására

Megjelent 11)03. évi julius lió 22-én. MAGY. SZABADALMI KTR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27806. szám. xi/b. OSZTÁLY. Eljárás állati vagy növényi szálas anyagokat tartalmazó kaucsukból, guttaperchából, gummiból vagy hasonló anyagokból álló termék előállítására. THEILGAARD ALBERT GYÁRI MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 11-ike. A kaucsuk-iparban és az ezzel rokon gyár­tási ágakban gyakran előfordul, hogy a kau­csukárúkban vagy hasonlókban, különösen hulladékokban levő szálas anyagok vagy szö­vetek által okozott hátrányok kiküszöbölendők Míg az eddigelé e czálra alkalmazott eljárások szerint savak és oxydáló anyagok használtatnak, melyek hatása nemcsak a rostok föloldására vagy szétbontására terjed ki, hanem a kaucsuk-anyag és a jelenlevő ásványi alkatrészek csökkentését is okozzák, addig a jelen találmány csakis oly szerek alkalmazását czélozza, melyek a rostokon kívül jelenlevő alkatrészekre nézve kevésbbé hathatósak és egyidejűleg az eddig ismert kezelések által okozott nagy anyagveszte­ség, valamint a használt reagensek körül ményes kimosása elkerültetik. A jelen találmány tárgyát képező eljárás azt létesíti, hogy 1. úgy, mint az eddig ismert eljárások­nál az állati vagy növényi rostok teljesen eltávolíttatnak, a mennyiben ezen rostok föl­bontatnak vagy föloldatnak, miáltal azonban a súlycsökk' , folytán veszteség áll elő, vagy hog; 2. a -x- ok átalakíttatnak, a mi a rostok súlyának mértékben való megtartását czélozza, a mennyire ez elérhető, a mennyi­ben a rostok oly módon kezeltetnek, hogy jelenlétük az árú későbbi használatára nézve előreláthatólag nem lehet hátrányos. Ezen átalakítás kisebb vagy nagyobb mértékben végezhető és annyira fokozható, hogy ezál­tal a rostok oly porhanyóssá lesznek, hogy a később végzendő utánhengerlés vagy után­kezelés által a masszába közönséges töltő­anyag gyanánt begyúratnak vagy behen­gereltetnek és jelenlétük közvetlenül nem állapítható meg. A jelen találmány tárgyát képező eljárás példái gyanánt a következőket említem meg 1. Őrölt kaucsukhulladékot egy megfelelő tartányba helyezünk és egy neutrálisán re­agáló sóval, u. m. szulfátokkal, mint pl. mag­nézium-szulfáttal, chloridokkal, mint pl. zink­chloriddal, szulfidokkal vagy hasonló (és pedig egy sóval egyedül, vagy több meg­felelően kevert és oly mennyiségű) anor­ganikus sóval kezeljük, mely a rostok meny­nyiségének és erősségének megfelel. Ezen kezelést gőz hozzávezetése mellett végezzük, miáltal a tartányban oly hőmér­sékletet állítunk elő, mely az illető rost­minőségre nézve legmegfelelőbbnek tekin­tendő. Ha a kivett próba azt mutatja hogy

Next

/
Thumbnails
Contents