27790. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orgános folyadékok színtelenítésére és derítésére, továbbá színtelenítő és derítőanyagok előállítására

veljelent I iM)3. évi julius hó 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27790. szám. IV/i OSZTÁLY. Eljárás orgános folyadékok színtelenítésére és derítésére, továbbá színtelenítő és derítő anyagok előállítására. CLOWES GEORGE ARCHIBALD KERESKEDŐ EASTBOURNE W00D­LEIGHBAN ÉS HATSGHEK EBNŐ PÁL KERESKEDŐ NEEDHAM MARKETBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 19-ike. Orgános folyadékokat azok sziutelenítése és derítése czéljából megolvasztható fehér­jével szokás keverni, mikor ez a fehérje a folyadék bizonyos alkatrészeit kicsapja, a többit ellenben nem. Minden esetben azon­ban a fehérje kicsapását oly módon szokás végezni, hogy a folyadékot a fehérje meg­olvadását előidéző hőmérsékletre hevítjük föl. A fehérje alkalmazása azonban sok eset­ben hátrányos, mert a fehérje a festőanya­gokon kívül igen gyakran más oly anya­gokat is kicsap, melyeknek a folyadékban kellene visszamaradniok. így pld. cserző­kivonatok esetében a fehérje a festőanya­gokon kívül a tannin tetemes részét is ki­csapja. A találmány tárgya már most egy eljárás orgános folyadékok színtelenítésére és derí­tésére, melynél a föntebb jelzett hátrányo­kat elő nem idéző anyagot használunk a kitűzött czél elérésére. Ily anyagnak ismer­tük föl az elhalt élesztősejteket, melyek sejttartalmát valamely alkalmas módon rész-1 en vagy teljesen eltávolítottuk. Tárgya továbbá a találmánynak a megölt élesztő­sejtek sejttartalmának eltávolítására szolgáló eljárás is, mely eljárás különösen előnyös­nek bizonyult, bár a sejttartalom eltávolí­tása más módon is volna végezhető. Az eljárás maga a következő: Valamely alkalmas élesztőt vízzel meg­felelő sűrűségű péppé alakítunk át, azután több"óráig, legelőnyösebben légritkításos tér­ben 50°-ra fölhevítjük, hogy a sejteket meg­öljük és a ragasztóanyagot, valamint más oldható, a sejtekhez tapadt anyagokat eltá­volítsuk. Az elhalt élesztősejteket a víztől elválasztjuk, azután pedig mintegy 1% savat (pld. sósavat) tartalmazó vízben digeráljuk, még pedig ugyancsak legelőnyösebben lég­ritkításos térben. A folyadék eltávolítása után a hátramaradt anyagot, melyből a sejt­tartalom egy része már el van távolítva újból és ugyancsak légritkításos térben dige­ráljuk, de most oly vízzel, melyet pld. 1% marónátron vagy marómész hozzáadásával alkalikussá tettünk. Az összes alkali és összes alkalit tartal­mazó fehérjék eltávolítása után — mert ezek sok esetben zavart okoznának az anyag fölhasználásával — az üres élesztősejteket rövid ideig újból savval kezeljük és azután vízzel kimossuk. A termék pépszerű anyag, melyet ala-

Next

/
Thumbnails
Contents