27739. lajstromszámú szabadalom • Ökörpatkó

Megjelent 1 í)<>3. évi julius lió líí-sin. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27739. szám. XX/b. OSZTÁLY. Ökörpatkó. BRUNNER IMRE LIPÓT GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 18-ika. Tudvalevőleg az ökrök a járásnál külö­nösen az első lábaikat nem egészen pon­tosan a menetirányban emelik hátra, tehát lábaikkal a húzóerőt nem teljesen ebben az irányban fejtik ki, hanem mindig kissé oldalirányban is; ennek megfelelően a jelen találmánybeli ökörpatkó nem az eddig szo­kásos sarkakkal láttatik el, hanem olyanok­kal, melyek az ökör lábának minden irány­ban való biztos fölfekvósét és kapaszkodását biztosítják. A jelen találmánybeli ökörpatkó a kelt rajz 1. ábrájában fölülnézetben, a 2. ábrában alulnézetben s a 3. ábrában oldalnézetben látható, mellé­a 4. és 5. ábrák részletek. A patkónak alakja a szokott, az az ökör csülkeire az 1. ábrabeli (a) fölületeknél fogva helyeztetik föl, és helyzete egyrészt a (b) szöglyukakon át az ökör körmébe be­vert szögekkel, másrészt (c) karmokkal biz­tosíttatik, melyek az ökör körmeire reáhaj­lítandók. Alsó fölületén a patkót sarkakkal látjuk el, melyek közül a legelői elhelye­zett (d) sarok, úgy mint eddig az ökör lába által kifejtett húzás irányában közelítőleg merő'eges éllel bír, míg a többi (e) sarok két egymásra merőleges alkotó élből áll, úgy hogy ezek az ökör lábának minden irányban biztos támaszt nyújtanak. Az élek egyike ezélszerűen az ökör haladásának irányára merőleges, míg a másik él a haladás irányával közel párhuzamos. Az ökör külö­nösen két első lábát nem párhuzamosan és pedig a haladás irányában emeli hátra, hanem kissé oldalt kifelé, úgy hogy a talpá­val kifejtett kapaszkodó erő iránya közelítő­leg a sarok két éle közötti eredő iránynak fog megfelelni, azonban természetesen inkább a haladási irányhoz fog közelebb esni. így tehát az ökör a két egymásra merőleges éllel igen előnyös kapaszkodó pontokat kap és vontató erejét a legelőnyösebben kifejtheti; elcsúszása mindenféle irányban biztosítva van. A hátsó (e) sarkaknál az (el) éleket vagy úgy képezhetjük ki, mint ezt a 2. ábrában látjuk, t. i. hogy ezek az élek a patkó hátsó széléig nyúlnak, vagy úgy, mint ezt a 4. ábrában látjuk, hogy t. i. az élek előre nyúlnak, és a sarkak a patkók hátsó szé­lénél beljebb helyeztetnek el. Az 5. ábrában, mely a 2. ábra (x—x) vonala szerint vett metszetet ábrázol, a jelen találmánybeli kettős élű sarkaknak egyik foganatosítási alakját látjuk: eszerint a saroknak (el) éle valamivel alacsonyabb

Next

/
Thumbnails
Contents