27730. lajstromszámú szabadalom • Formagép kerek ablakoknak agyagból való előállítására

Megjelent 1903. évi július hó 10-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27730. szám. XVII/a. OSZTÁLY­Formagép kerek alakoknak agyagból való előállítására. DK MARY LAJOS ORVOS FEGERSHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 15-ike. A fazekas mesterségben jelenleg hasz­nálatos gépek és formák ki nem elégítők arra, hogy azok segélyével kifogástalan gyártmányt készíthessünk, minthogy for­mák ürös terének szellőzése igen hiányos és mert a fölös agyagnak a formából való elvezetéséről nincs elegendően gondos­kodva. Az alább leírandó segédberendezésekkel ellátott gép első sorban agyagból álló oly forgási testek előállítására szolgál, me­lyeknél a pontos kivitel mellett a lika­csosságra van súly fektetve, mint például a közönséges virágcserepek, virágserlegek, karimás virágcserepek, csészék és más, a kertészetben alkalmazott czikkekre. A találmány szerinti gép a mellékelt rajzokban karimás virágcserepek előállítá­sára szolgáló foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép függélyes metszete, a 2. ábra vízszintes metszete, a 3. ábra elölnézete, a 4. ábra alaprajza, az 5. ábra a karimaformát a magdugattyú­val, a 6. ábra ugyanennek vízszintes metsze­tét, a 7—10. ábrák végül az ezen működő ré­szeken lévő simító berendezéseket tünte­tik föl. A (g) gépállvánnyal (1. és 3. ábrák) egy darabban öntött (q) harántrészek az előbbi­vel együtt a gép működő részeit tartják. A (b) magdugattyú a (c) tengelyen van megerősítve és az (a) tengely és kúpos ke­rekek közvetítésével forgó mozgásba ho­zatik a nélkül azonban, hogy ezen gépnél fölfelé vagy lefelé mozgatható volna. A (w) szánban elrendezett (f) formaköpeny ellenben nem forog, hanem az (m) forgaty­tyúkorongokon elrendezett (z) csapszögek segélyével (2. ábra), melyek az (x) lán­czokra függesztett s párhuzamos (u) ru­dakon vezetődő (w) szánt hordják (3. ábra), a (b) dugattyú felé szakaszosan föl- és le­felé mozgattatik. Ezen mozgást az (a) ten­gelyen (1. ábra) elrendezett szíjkorong és a (p v) végnélküli csavarok idézik elő. Mi­dőn a formaköpeny alsó, vagyis a rajzon látható helyzetébe jut, az anyaformának mozogható (k) fenekére, mely a vele ös&­szekötött (s) vezető rúd megakasztása kö­vetkeztében már előbb nyugalomba jött, meghatározott nagyságú agyagtömböt he­lyezünk el. Most az anyaforma az (x) lán­czoknak az (1) nyíl irányábani mozgása ese­tén a mozogható (k) feneket az agyag-

Next

/
Thumbnails
Contents