27643. lajstromszámú szabadalom • Alakdrótokból készült hajlékony dynamokábel

Megjelent 1903. évi .július hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27648. szám. VII/g. OSZTÁLY. Alakdrótokból készült hajlékony dynamo-kábel. KELTEN ÉS GUILLEAUME KÁBEL- ÉS SODRONYKÖTÉLGYÁR CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 10-ike. A dynamogépek armatúrájának és mágne­seinek tekercselésénél vörösrézdrótok nyer­nek alkalmazást, melyek az elektromos áram fejlesztésére és annak továbbvezetésére szol­gálnak. Ezen szigetelt vörösrézdrótok eredetileg körkeresztnietszettel készültek s ezen alak­jukban még ma is gyakran használtatnak. Tökéletesebb helykihasználás végett e drótok később négyzetes, vagy négyszögle­tes keresztmetszetet nyertek (rúdtekercselés) de a tekercselési munka megkönnyítése végett ezen merev, szögletes rudakkal is fölhagytak s ezek helyett lehetőleg négy­szögletes keresztmetszetű szigetelt vörösréz­drótköteleket használnak a tekercselésnél. Minthogy azonban ezen drótkötelek szintén körkeresztmetszetű drótszálakból készülnek, a helykihasználás ezeknél sem tökéletes. Jelen találmány főtárgya oly, a fönti czélokra szolgáló kábel, mely különleges keresztmetszetű alakdrótokból áll, melynek erei egymás mellé fektetve, egymásba illesz­kedve és közösen szigetelve hajlékony dy­namo-kábelt adnak, mely a földolgozásnál, illetőleg a tekercselésnél deformácziót nem szenved, azaz annak alkotó drótszálai a hosszirányra merőleges síkban egymáshoz képest el nem tolódhatnak. A rajzon a különféle keresztmetszetű alak­drótokból készült néhány dynamo-kabel van föltüntetve, a hol is a szigetelést jelző vas­tag vonalon belül fekvő tér az alakdrótok­kal teljesen ki van töltve. SZABADALMI IGÉNY. Több alakdrót (különleges keresztmetszettel) akként egymás mellé helyezve, egy­másba illesztve és közösen szigetelve, hogy ez által oly hajlékony dynamo­kábel keletkezzék, melynek alkotó részei a földolgozásnál a hosszirányra merő­leges síkban egymáshoz képest el nem tolódhatnak, azaz a kábel-keresztmetszet nem deforraálódhatik. (1 rajzlap melléklettel.) Í>ALLKU HÍ6ZVÉN- TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPtSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents