27637. lajstromszámú szabadalom • Redőzött karton palaczkoknak és hasonlónak csomagolására

Megjelent lí><)3. évi Julius lió il-én. MAGY. ||| KIR. SZABADALMI jÉwí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27687. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­Redözött karton palaczkoknak és hasonlóknak csomagolására. THIÉBAUT CAMILLE IPAROS ST.-G E B \1 AIN-E N-L A YEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 14-ike. Jelen találmány tárgya redözött karton i palaczkoknak és hasonlóknak csomagolására, melynek jellemzője abban áll, hogy a redö­zött karton egyik vagy mindkét oldalán elasztikus papírból vagy kelméből álló borí­tással van ellátva, mely utóbbi ismert mó­don csakis a hajtások éleihez van hozzá­ragasztva. Meg kell jegyeznünk, hogy ilyen burkolatok már eddig is alkalmaztattak, azonban ezeknél a redözött kartonnak két oldalára keméuy kartonlapok ragasztattak, ami megakadályozta azt, hogy az ilyen bur­kolatok oldalsó nyomás által összébb szorít­tassanak. Ennek a következménye egyszer­smind az, hogy az eddig ismeretes hasonló burkolatok nem bírtak olyan rugalmasság­gal és engedékenységgel, mint az a jelen találmány tárgyánál föltalálható, amennyi­ben a borítólapokra merőleges irányban gyakorolt nyomás alkalmával a redők nem térhettek ki oldalirányban. Az eddig isme­retes hasonló burkolatoknak egyedüli czélja tehát abban állott, hogy lehetőleg merev, de nem egyszersmind rugalmas csomagolá­sokat biztosítsanak. Jelen találmány tárgyát képező burkolat ellenben harmonikaszerűleg összeszorítható és széthúzható, oldalirányú nyomásnál a hajlítások; illetőleg redők egymáshoz köze-i lednek, míg a nyomás megszűnése után egy­! mástól azonnal eltávoznak, míg az elasztikus anyagból álló borítás vagy borítások meg­akadályozzák a redőknek a nyomás alkal­mával való teljes elsimítását, A mellékelt rajzlapon az 1. ábra egy hegyes szögben redözött kar­tonlapnak metszete, a 2. és 3. ábra szintén ezt tünteti föl, egyik, illetőleg mindkét oldalról alkalmazott, vékony papírból vagy hasonlóból álló borítással, részben összeszorított, illetőleg széthúzott állásban, a 4. és 5. ábra az egyik vagy mindkét oldalán kartonlapból készült borítással ellá­tott burkolatnak metszete, végül a 6. ábra a találmány tárgyát képező bur­kolás alkalmazását szemlélteti egy palaczk becsomagolásánál. Ezen ábrákból látható, hogy a burkolat többé-kevésbbé összenyomható, azon czél­ból, hogy a palaczk alakjához lehetőleg alkalmazkodhasssék. Megjegyzendő, hogy a csomagolás alkalmával a redözött karton­lapokat nem szükséges külön kiszabni, hanem azok derékszögű négyszög alakkal bírhat­nak. Ha a burkolat a csomagolandó palaczk­nál valamivel hosszabb volna, úgy annak fölösleges szakasza egyszerűen begyűrhető.

Next

/
Thumbnails
Contents