27625. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erős hatású gyújtványok előállítására

Megjelent Í903. évi julius hó Sí-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 27625. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Eljárás erős hatású gyújtványok előállítására. CS. ÉS KIR. HADÜGYMINISZTÉRIUM BÉCSBEN. Pótszabadalom a 25521. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 julius hó 26-ika. A 25521. számú törzsszabadalom oly el­járást véd erős hatású gyújtványok előál­lítására, melynek lényege az, hogy agyújt­vány főtöltését flegmatizáljuk és aránylag csekély mennyiségű aktiv durranó készít­ménnyel hozzuk kapcsolatba. Ez utóbbi tűz­szer-elegy a törzsszabadalom szerint előál­lított gyújtványok egyik foganatosítási alakjában egy elfojtott fémhüvelybe van helyezve. Kísérletek azt mutatták, hogy ilyen az aktiv tűzszer-elegyet befogadó, elfojtott hüvelynek alkalmazása nemcsak technikai eszközül szolgálhat az aktiv és a flegma­tizált tűzszer-elegy egyesítésére, hanem egyszersmind arra is, hogy úgy az el nem fojtott, mint a hüvelybe zárt rész mennyi­ségében megtakarítás legyen elérhető a nélkül, hogy ez által az egész gyújtvány erejének hatása bármikép is csökkentet­nék. További kísérletek még azt is igazolták, hogy durranó készítményeknek vagy ezek keverékeinek flegmatizálása idegen anya­gok hozzáadása nélkül is elérhető, neveze­tesen az illető készítménynek rendkívül erős komprimálása által. A készítmények a flegn „tizálás ezen módja mellett is rob­banó erejüknek tt.jes kifejtésére hozhatók egy aránylag kis mennyiségű, nem tompí­tott, szabadon vagy egy fémhüvelyben el­fojtottan alkalmazott durranó készítmény meggyúladása által. Ezen, csekély mennyiségű aktiv durranó elegynek erős bezárása által előidézett fo­kozott erőkifejtés és az ez által, a rob­banó hatás megóvása mellett, lehetővé' tett megtakarítás a tűzszer-elegy mennyiségé­ben akkor is sikerül, ha (miként ezt kísér­letek megerősítették) a töltésnek szaba­don beillesztett részét nem flegmatizáljuk, hanem rendes alakjában alkalmazzuk. A jelen találmány, mely ezen megisme­résen alapul, lehetővé teszi vagy az elő­állítási költségek csökkentését a gyújtvá­nyok változatlan hatásfoka mellett vagy pedig a hatásfok emelését a költségek fo­kozása nélkül. Az eljárás egyik foganatosítási módja abban áll, hogy gyújtvány tompítandó ré­szét komprimálás által flegmatizáljuk, mi­által idegen tompító keverékek alkalmazá­sát elkerüljük. Egy másik foganatosítási mód, mely szintén gazdasági előnyöket nyújt, abban áll, hogy mindkét tűzszer-elegyet az ed­dig használatosnál kisebb mennyiségben al­kalmazzuk és a hatás csökkentését az ak-

Next

/
Thumbnails
Contents