27621. lajstromszámú szabadalom • Biztosító szelep komprimált gázt vagy folyadékot tartalmazó tartályok robbanásának megakadályozására

Megjelent 19Ö3. évi julius hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27621. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Biztosító szelep komprimált gázt vagy folyadékot tartalmazó tartályok robbanásá­nak megakadályozására. SOCIÉTÉ D'ESCAUT & MEUSE CZÉG ANZINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 25-ike. A komprimált gázokat, különösen szén­savat tartalmazó tartályoknak alkalmazása bizonyos veszéllyel van egybekötve, mivel a bennök lévő komprimált gáz vagy folya­dék nyomása a külső hőmérséklet behatása alatt fokozódik és bizonyos körülmények között oly mértéket ölthet, hogy legyőzi a tartályfalak ellentállóképességét. Ezen hátrány elkerülése czéljából a je­len találmány szerint a tartály bármely pontján egy biztonsági szelep gyanánt szol­gáló lemezt alkalmazunk, mely akként van I méretezve, hogy bizonyos meghatározott j nyomásnak ellentáll, mihelyt azonban a tar- j tály belső nyomása a lemez számára meg­állapított nyomás fölé emelkedik, akkor a lemez egy elegendő tág kiáramlási nyílást tesz szabaddá és ez által megakadályozza, hogy a növekedő belső nyomás a tartályt veszélyeztesse. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya néhány fo^anatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a biztonsági szelepnek egy szén­savtartály fenekén való alkalmazását lát­tatja. Ezen czélból a tartály fenekén az (A) csőtoldat, ebben pedig a (B) csatorna van elrendezve, melynek bőségét a tar- I tály köbtartalmához képest akként mére­tezzük, hogy a gáz a kritikus pillanat­ban elég gyorsan áramolhasson ki és így a veszélyes nyomás elkerültessék, bármily hőmérséknek vettetik is alá a tartály. A (B) csatornát a nikkelaczélból vagy tetszőlegesen más anyagból készült (C) ko­ronggal tömítően zárjuk el, mely korong­nak szilárdsága a föntartandó, vagyis meg­engedett nyomást kibírja, de a tartály szi­lárdságánál kisebb. A (C) korongot az (A) csőtoldatra csava­rolt (D) csavaranyával rögzítjük. Hogy a korongnak a nagy nyomás ál­tal a (D) csavaranya belső éle körül való lenyírásakor a lenyírt rész ki ne hajíttas­sék és hogy a hirtelen kitóduló gáz kel­lően elosztassék, a (D) csavaranya zárva van és csak az oldalas (E) nyílásokkal bír; ezen elrendezés folytán a szétrepesztett korongnak részei a csavaranya belsejében maradnak, a kitóduló gáz pedig csökken­tett nyomással jut a szabadba, mivel az (E) nyílások összharántmetszete nagyobb, mint a (B) csatorna bősége. A 2. és 3. ábrákban függélyes és haránt­metszetben föltüntetett foganatosítási alak­nál a biztonsági szelep a töltő vagy ki-

Next

/
Thumbnails
Contents