27599. lajstromszámú szabadalom • Látszólag befelé égő gázizzófény lámpa

Megjelent 1903. évi junius hó 3Ó-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27599. szám. II/<!. OSZTÁLY. Látszólag lefelé égó' gázizzófény-lámpa. BIER GYULA ÉS BIER GUIDO KERESKEDŐK MAJNA MELLETTI FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 6-ika. Számos kísérlet végeztetett már oly gáz­izzófénylámpák szerkesztésére, melyek né­mileg azon látszattal bírnak, mintha lefelé égnének, mi mellett azonban egy lényeges hátrány adódott, mely abban áll, hogy a lefelé áramló, levegő és gáz keverékéből álló sugár oly vékonyan lép ki a lángzó­ból, hogy nem képes az egész harisnyát kö­rülvenni. Jelen találmány tárgyát már most egy látszólag lefelé égő gázizzófény-lámpa ké­pezi, mely elektromos világítótestek be­nyomását kelti, mi mellett a fönt említett hátrány az által küszöböltetik ki, hogy az izzótestbe bevezetett keverőcső nyílásával szemben egy ütközőfölület van elrendezve, mely a gáz-levegő keveréket az izzótest falához veri. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy kiviteli alak függélyes met­szetét; a 2. ábra az 1. ábra A—B metszetét; a 3. ábra egy másik kivitel részben met­szett nézetét tünteti föl, a midőn a lámpa egy fali karon van elrendezve; a 4. ábra egy harmadik kivitel részben metszett nézetét és az 5. ábra egy részletet tüntet föl. A gáz az (a) vezetéken és (b) fúvókán át a (c) keverőtérbe kerül, melybe a szük­séges levegő (d) nyílásokon át vezette­tik be. A keverőtér egy csőben folytatódik, melynek alsó végén egy (g) csőtoldat, pél­dául bajonettelzárás segélyével van meg­erősítve. Ezen csőtoldat az új berendezést tartja és könnyen kicserélhetően van elrendezve, hogy függetlensége az egész lámpától biz­tosíttassék. A csőtoldattól (h) tartórudak haladnak lefelé, melyek egy (i) tokot tartanak; utóbbiban egy (1) ütközőfenék van elren­dezve. Az (r) harisnya (s) horgokra van fölakasztva, melyek szintén a (g) csőtol­datból állnak ki. A láng égéséhez szükséges levegő (e) nyílásokon át hatol be, melyek az (m) kö­penyben és ezenkívül az (n) üvegkörte alsó végén (1. ábra) vagy az üvegkörte kerüle­tén (2. ábra) fekszenek. Természetesen (o) díszítő csészék is alkalmazhatók, miáltal az elektromos izzólámpákkal való hasonla­tosság még fokoztatik. A gázbelépés szabályozása szelepek, csa­pok, csavarok és hasonlók segélyével tör-

Next

/
Thumbnails
Contents