27582. lajstromszámú szabadalom • Fogó nyomógomboknak ruhadarabokon való megerősítésére

Megjelent ií)03. évi junius hó 30-áii. WAGY SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 27582. szám. I/a. OSZTÁLY. Fogó nyomógomboknak ruhadarabokon való megeró'sítésére. IFJ. KINSCHECK FRIGYES GYÁROS ELBERFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével a két rész­ből álló, úgynevezett nyomógombok, me­lyeknek egyik része korona, másik része pedig az előbbit befogadó csésze alakjá­ban van kiképezve, női ruhákon, fehérne­műeken, keztyűkön stb. gyorsan és köny­nyen megerősíthetők. A mellékelt rajzlap 1. ábráján a fogó egy becsíptetett nyomógombbal együtt, 2. ábrán a gomb két fele, a 3. ábrán pedig egy már részben a szö­vethez foglalt gomb látható. A nyomógomb mindkét felének alsó ol­dala, a mint az más gomboknál is szoká­sos, egy-egy bevágással van ellátva, mi­nek következtében egy hegyes (z) nyelv képződik, mely kissé oldalt hajlíttatik. A gombot most a fogó (b) pofái közé illeszt­jük és beszorítjuk. A fogó pofái ív- vagy szögalakú keresztmetszettel bírnak s be­lül (u) hornyokkal, vagy pedig kiugrások­kal vannak ellátva, melyekben, illetve me­lyeken a gomb a megerősítés alkalmával nyugszik. A fogó pofáinak összeszorítá­sára egy esetleg exczenterrel ellátott (h) emelő szolgál, melynek lenyomása által a kellő helyzetben beillesztett gomb erősen megfogatik, úgy hogy a gombnak félre­hajlított, hegyes (z) nyelve kényelmesen a szövetbe nyomható és abba becsavarható. Ha ez megtörtént, a gombot még mindig a fogóban tartva, a (z) nyelvet lehajlítjuk és a szövetre visszanyomva, arra rászorít­juk. SZABADALMI IGÉNY. Fogó nyomógomboknak ruhadarabokon való megerősítésére, jellemezve a fogó po­fáin a gomb befogadása czéljából kiké­pezett hornyok, vagy a gomb alátá­masztására szolgáló kiugrások, továbbá a fogó pofáit egymáshoz közelítő emelő által, melynek segélyével a gomb köny­nyen és erősen megfogható s az alsó oldalából kiálló hegyes nyelvnél fogva kényelmesen a szövetbe nyomható. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAI RE fiz VEM TA98*8ÁO NYOMDÁJA BUOAPtflTe*

Next

/
Thumbnails
Contents