27578. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemény és tömött koksz előállítására kohászati hulladékok fölhasználásával

Megjelent 11>03. évi június hó 30-án. 27578. szám. TI/a. OSZTÁLY. Eljárás kemény és tömött koksz előállítására vaskohászati hulladékok fölhasználásával. CUSTODIS ALFONS GYÁROS DÜSSELDORFBAN. Pötszabadalom a 21248. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 január hó 6-ika. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A 21248. számú szabadalommal védett eljárásnál az alkalmazott szénfajok stb. ter­mészete szerint azon hátrány mutatkozik, hogy a szén a kokszolás alkalmával nem fejlesztett oly nagy hőt, mely a lerakódott érczporban és hasonlóban foglalt fémek szükséges megolvasztására elegendő volna, minek következtében nem volt kemény koksz előállítható, ha a kokszolási folya­matot külön tüzelés nem támogatta. Ha azonban olyan külön tüzelést alkalmazunk, az eljárás nem lesz többé czélrávezető, mi­vel a költségek igen magasra emelkednek. Az eljárásnak alább ismertetendő töké­letesbítése ellenben azon előnnyel jár, hogy minden további nélkül szilárd koksz állít­ható elő. A 21248. számú szabadalom szerinti el­járásnak jelen javítása abban áll, hogy a szén a lerakódott érczporral és egyéb vas­tartalmú anyagokkal való keverés után, úgy a mint különben a rendes kokszgyártásnál történni szokott, szekrényekbe gyömöszöl­tetik, úgy hogy az ércztől átjárt, szilárd lepények keletkeznek. Hogy a lepényben a vasrészecskék teljesen egyenletesen oszol­janak el, czélszerú a szenet a vastartalmú anyagokkal stb. egyidejűleg megőrölni vagy más módon fölaprózni. A csömöszölés által előállított lepények a jól elosztott vassal most már oly magas hőfokot képesek elő­állítani, hogy a vas a kokszolás alkalmával megolvad s a kokszban a szénrészecskéket támogató vázát képez. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kemény és tömött koksz előállítá­sára vaskohászati hulladékok fölhaszná­lásával, jellemezve az által, hogy a 21248. számú szabadalom szerint össze­kevert érczport és finom szenet szilárd lepényekké csömöszöljük, melynek a kok­szolás alkalmával oly magas hőfokot képesek létrehozni, hogy az érczporban lévő vas megolvad s e közben a koksz­ban egyenletesen eloszlik. Mmta Réazvéw társasAg nyomoAj* luDAPEetEN.

Next

/
Thumbnails
Contents