27566. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő kis folyadékmennyiségek számára

Megjelent 1903. evi juniiis hó 30-án. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI ESET HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 275(56. szám. Vlf/c. OSZTÁLY. Folyadékmérő kis folyadékmennyiségek számára. MASCHINENFABRIKEN VORM. GEBR. GUTTSMANN U. BRESLATJER METALLGIESSEREI AGT. GES. CZÉG BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 26-ika. Jelen találmány gyors forgású folyadék­mérőkre vonatkozik, lényegét egy szilárd, be nem állítható és a külön elrendezett he- és kiömlési csatornákhoz meghatározott helyzetbe hozott gátló készülék alkalma­zása képezi, mely készülék három szilárd és merev zsiliptáblaszerű elemből áll; ezen elemek úgy vannak a két primér és sze- J kundér mérőszakaszra osztott mérőtér fölött elrendezve, hogy az átáramló folyadéknak a mérőkerékre való erősebb közvetlen be­hatása által a primér szakaszon belül és gyengébb behatása által a szekundér mérő­szakaszon belül a mérés pontosságát bizto­sítják, anélkül, hogy a legnagyobb és leg­kisebb teljesítő képesség határain belül? melyek mellett a készülék még pontosan regisztrál, azt külön beállítani vagy beiga­zítani kellene. Ez a szóban forgó készülékek rendkívüli, elvi javítását foglalja magában, mert azok, minthogy a legnagyobb és legkisebb telje­sítményre pontosan be vannak állítva, ké­sőbbi külön szabályozásra már nem szorul­nak, míg az összes eddig haszálatban lévő készülékeket igen körülményesen kellett beigazítani, ami e mellett csak félig veze­tett czélhoz. A mellékelt rajzban a készülék vázlato­san van föltüntetve. (a és b) a be- és kiömlési csöveket ábrá­zolják, melyekbe a (c) beömlési csatorna a mérőtérhez érintőirányban és (d) kiömlési csatorna a folyadékvezetékhez tengelyirány­ban vannak fúrva. A folyadékvezeték ten­gelye (e) exczentriczitással tér el a mérőtér középpontjától; ezáltal lehetővé válik (d) kiömlési csatornát úgy elrendezni, hogy az (f— g) összkötő vonal a beömlési és kiöm­lési csatorna között a mérőteret helyesen ossza el, másrészt hogy a kiömlési víz visszhatását a mérőtérre megakadályozhas­suk és a kiömlési csatornát a vezetékeken belül való folyadékáramlás irányába hozzuk A (h, i és k) elemekből álló és az (1) mérőkerék fölött elrendezett gátló készülék a mérőtérben úgy van elosztva, hogy a (h) és (i) elemek a primérszakaszban, a (k) elem pedig a szekundér mérőszakaszban szimmetrikusan vannak elhelyezve. Minthogy azon folyadékmennyiség behatása, mely (c)-töl jövet közvetlenül, kerülő nélkül (d) kiömlési csatornán áthalad, a mérőkerékre lényegesen nagyobb és erélyesebb, mint a (d) kiömlési csatorna mellett haladó víz­mennyiségé, a mérőkerékre való kétféle

Next

/
Thumbnails
Contents