27552. lajstromszámú szabadalom • Újítás mindenféle módon földolgozott fának rothadás elleni megóvás czéljából való telítésénél

Meirjelent 1903. évi juitius lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI I, El RAS 27552. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Újítás mindenféle módon földolgozott fának rothadás elleni megóvás czéljából való telítésénél. RÜTGERS GUIDO CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 12-ike. A kátrányolajjal való telítés bizonyára legjobb eszköze annak, hogy a fát rothadás ellen megvédjük. Az erre a czélra napjaink­ban szokásos eljárás azonban abban a hát­rányban szenved, hogy bizonyos fanemek belső szerkezetüknél fogva a telítési anyag­ból nagyobb mennyiséget vesznek fól, minél­fogva abban az esetben a kátrányolajnak alkalmazása igen költséges. E mellett t. i. a vákuummái vagy folyadéknyomással való telítés mellett természet szerint nemcsak a sejtfalak nedvesíttetnek meg, hanem a sejtek maguk is egészen kitöltetnek. Az új eljárásunknak ezélja a telítési anyagnak megtakarítása, mi mellett az olaj­jal való te ítésnek kiválóan előnyös hatása megtartatik. Csakis a sejtfalak telíttessenek vagy nedvesíttessenek meg, míg a sejtek maguk üresen maradjanak. Az ezen eljárás szerinti telítés következő­képen végeztetik : A fák csak annyi hideg kátrány olajjal telíttetnek, a mennyi azok védelmére épen szükséges. Ezt a mennyiséget tapasztalat vagy kísérlet útján minden fafajtára meg kell állapítani és az így szerzett adatok alapján a fa fajtája szerint kell a telítést berendezni. A telítést kisebb vagy hosszabb tartamú bemártással vagy még jobban im­pregnálással, a ma is használatos henge­rekben lehet végezni, mi mellett azonban a kivánt fölvételnél nagyobb fölvételt azzal kerüljük el, hogy vagy a vákuum, vagy a nyomás tartamát rövidítjük meg, vagy pedig, hogy azt egészen elhagyjuk. Az előírt elért fölvétel után a többi kátrányolaj kibocsát­tatik. A fák most úgy vannak beiktatva, hogy a többé-kevésbbé erős külső réteg, melynek vastagsága az esetenként adott utasítástól függ, kátrányolajjal teljesen ki van töltve. A további kezelésnek kell elér­nie azt, hogy ez a csekély mennyiség olaj az egész fadarabban, a mennyire ezt a fa természete megengedi, egyenletesen szét­osztassék. Ezt a czélt egy lényeges újítással lehet elérni, mely a fák kezelésében áll és ez a következő: a szükséges kátrányolajmeny­nyiséggel beitatott fákat egy fűthető vas­hengerben néhány atmoszféranyomás alatti légfürdőben körülbelül 100° C. fokra kell fölhevíteni. A manapság használatos impreg­náló hengerek e czélból fűtő készülékkel és pedig vagy gőzkígyóval, vagy gőzkö­pennyel látandók el, hogy a hengerbe be­zárt nyomólevegő megmelegítessék; vagy

Next

/
Thumbnails
Contents