27536. lajstromszámú szabadalom • Fémajtó

Megjelent 1903. évi junius hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27536. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Fémajtó. SCHWARZE ÁGOSTON LAKATOS ÉS GÉPGYÁROS BIELEFELDBEN. Bejelentésének napja 1902 deczember hó 13-ika. Elsőbbsége 1901 deczember 28-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát kovácsvas vagy aczélbádogból sajtolt és fác :olt ajtó képezi tűz- vagy betörésveszélyes helyiségek szá­mára, például színházak, gyárak, raktárak, bank- és pénztárépületek stb. A mellékelt rajzban föltüntetett, két bá­doglemezből készített ajtó az ismert tűz­biztosnak nevezett ajtók fölött azon előny­nyel bír, hogy mindannak daczára, hogy vé­kony, tehát könnyű bádoglemezből van ké­szítve, minden belső merevítés vagy fabé­lés nélkül megvan a szükséges merevsége. A vékony bádoglemezek úgy nyerik a kí­vánt szilárdságot és merevséget, hogy a betéteket, mint az az 1. és 2. ábrából lát­ható, bepréseljük. A bádoglemezek széleit, mint ezt a 2. és 3. ábra mutatja, fáczokkal látjuk el és a lemezeket egymásba toljuk. A fáczok tö­mítését a (b) és (c) lemezek közé vert (a) lapos vasak segélyével eszközöljük. Ily mó­don a két lemezt szögeeselés vagy csava­rolás elkerülésével egyesítjük egy szilárd egésszé. A betétek beosztása, alakja és nagysága szükség szerint- választható és ezek tetszés szerinti alakozással láthatók el. A két bádoglemez közötti üreget eléghe­tetlen anyaggal, például azbeszttel vagy hasonlóval tölthetjük ki. SZABADALMI IGÉNY Fémajtó, mely két, a betétes ajtók alak jára sajtolt, széleiken fáczolt (b c) bá­doglemezből áll, melyek egymásba van­nak tolva és a fáczok közé vert (a) la­posvasak segélyével vannak egymással szilárdan összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAB RÉSZVÉNY TÁRAAAÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents