27513. lajstromszámú szabadalom • Javítások bolyhos és bársonyszöveteken, valamint az ezek előállítására szolgáló szövőszékeken

!Me*r.ieleiit 1903. <»ví juitius hó 24-éit. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27513. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Javítások bolyhos- és bársonyszöveteken, valamint az ezek előállítására szolgáló szövőszékeken H. & M. SOUTHWELL LTD. CZÉG ÉS LOWRIE JÁNOS MAGÁNZÓ BRIDGNORTHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 22-ike. A találmány tárgya egy eljárás bolyhos-és bársonyszövetek előállítására és egy szö­vőszék emez eljárás foganatosítására, czélja pedig a fonálinennyiség egy nagy részének megtakarítása és a gyártási sebesség 11a­gyobbítása. A bolyhos szöveteknél, például az úgy­nevezett brüsszeli szőnyegeknél a bolyho­kat képező hurkok egymás mellett feksze­nek, úgy hogy a szöveten keresztirányban, tehát a vetülékfonalak irányában, úgyszól­ván bordákat képeznek, míg a hurkok elő­állítása oly módon történik, hogy egyes dró­tokat használunk föl, melyeket a szádokba behúzunk és melyeket a szövési folyamat további fázisaiban azokból ismét kihúzunk. A találmány szerint eme drótok behúzása és újból való kihúzása fölöslegessé válik, amennyiben a bolyhokat alkotó hurkokat a lánczfonalak irányában futó fix drótokon állítjuk elő, úgy hogy a bolyhok nem sora­koznak többé a szöveten keresztirányban egymás mellé, hanem hosszanti irányban és a bolyliképezó láncz ama részei, melyek eddig az alapszövet alatt feküdtek, az alap­szövet fölé kerülnek. A. csatolt rajzokon: az 1. ábra brüsszeli szőnyegek előállítá­sára szolgáló szövőszék sémája, melyen csak a találmány megértéséhez szükséges részek vannak ábrázolva, a 2. ábra egy más kiviteli alak hasonló nézete; az la. ábra a bolyhot képező hurkok föl­metszésére szolgáló éllel ellátott bolyhké­pező drót részlete, az lb. ábra a találmány szerint készült bolyhos szövet nagyobb léptékben rajzolt fölülnézete, az lc. ábra a szövet módosított kiviteli alakjának fölülnézete és metszete. A 3. ábra az 1. ábrán használt ábrázolási módhoz hasonló nézetben egy oly szövő­széket tüntet föl, mely később ketté vágható szövet előállítására szolgál, a 4. ábra eme szövőszék egy más kiviteli alakja. A 4a. ábra nagyobb léptékben a jelzett szövőszéken előállított kettős szövetet ábrá­zolja fölülnézetben és keresztmetszetben. Az 1. ábrán látható kiviteli alaknál az alapszövet lánczfonalai a (2) lánczgerendáról a (3) nyüstök között, — melyeket az ismert módon a szövőszék exczentertengelyére ékelt

Next

/
Thumbnails
Contents