27508. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikus borsajtó

Megjelent 19Q3. évi jmiius hó 21-én. MAGY. ggj| KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27508. szám. X/l>. OSZTÁLY. Hydraulikus borsajtó. MAYER GÉPGYÁR VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG SZOMBATHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 19-ike. A találmány tárgya egy hydraulikus bor­sajtó, melyre az a jellemző, hogy a sajtó mozgó nyomólemeze a hydraulikus sajtó munkahengeréval van összekötve, mely a nyomólemezzel együtt mozog és mozgása közben a fix dugattyú fölött van vezetve. Ez az elrendezés a szokásos elrendezések­nél, melyeknél a tulajdonképeni sajtó mozgó nyomólemezének mozgatására a hydrauli­kus sajtó dugattyúja szolgál, annyiban elő­nyösebb, a mennyiben a hengernek aczél­ból való előállítását és így annak méretei­nek kisebbítését engedi meg. Meggátolja ez a berendezés továbbá azt is, hogy a bőrtömítés megsérülésénél a hengerben volt és a bőrtől bűzőssé vált sajtóvíz a musthoz folyjék, minthogy a henger tömí­tése minden esetben a mustgyűjtő csa­torna alatt foglal helyet és a henger nyí­lása lefelé fordul. Üj továbbá a szóban lévő borsajtónál a szőllőlé- (must-) gyűjtő csa­torna elrendezése is, a mennyiben ez egy egyszerű, a sajtoló kosár alsó éle és a 1 nyomólap alá nyúló, gyűrűalakú és a sajtó állványán fölerősített csatornából áll. A csatolt rajzon a találmány tárgyátké­pező hydraulikus borsajtó egy kiviteli alakj i látható az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig az 1. ábra síkjára merő­leges sík szerint vett függélyes középmet­szetben. A megrajzolt kiviteli alaknál a sajtó egy I-vasakból álló, lényegében véve alaprajz­ban ugyancsak I-alakú (a) talapzatra van szerelve, melyen két (b) oszlop van meg­erősítve. A (b) oszlopot a (c) horgonyzó­rudak kötik össze a talapzattal, míg fölső végükön a (d) keresztgerenda útján van­nak egymással összekapcsolva, mely egyút­tal a sajtoló kosár mozdulatlan nyomóle­mezének ellendarabját képezi. A talapzatra van a hydraulikus sajtó (e) dugattyúja szerelve, mely mozdulatlanul áll és akként van elrendezve, hogy függélyes középvonala a sajtolókosár függélyes kö­zépvonalával egybe essék. Ez a dugattyú üreges, hogy azon az (f) nyomóvezeték átve­zethető legyen, mely nyomóvezeték a du­gattyú fölső végén torkollik ki a dugattyún 1 vezetett és ezen eltolódó (g) hengerbe. A (g) henger közvetlenül van a sajtoló ko­sár mozgó (h) nyomólemezével összekötve, mely a legelőnyösebben megosztott, is­mert módon szerkesztett (i) léczkosár gya­nánt van kiképezve és a (b) oszlopon föl-

Next

/
Thumbnails
Contents