27507. lajstromszámú szabadalom • Gép téglák, kályhacserepek és más anyag-, üveg- és fémtárgyaknak díszítésére és mázzal való bevonására

Megjelent | í)OÜ. évi juiiius hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27507. szám. XVII/a. OSZTÁLY. Gép téglák, kályhacserepek és más agyag-, üveg- és fémtárgyaknak díszítésére és mázzal való bevonására. MOUNTFORD FREDERICK IGAZGATÓ ÉS FREDERICK MOUNTFORD & C° LTD. GZÉG HANLEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly gép képezi, mely agyag-, üveg- vagy fémárúknak díszí­tésére és mázzal való bevonására, főleg azonban az épületeknél vagy hasonlóknál díszítésül használt légiáknak díszítésére szolgál. Ezen géppel a téglákat vagy más tárgyakat gyorsabban, olcsóbban, jobban és egyenletesebben lehet díszíteni, mint a hogy ez eddig kézzel lehetséges volt. Jelenté­keny előnye ezen gépnek még az is, hogy ólommérgezések, melyek a kézzel való díszí­tésnél igen gyakran fordulnak elő, itt elke­rültetnek. A díszítendő vagy mázzal bevo­nandó tárgyak vagy kézzel, vagy önműkö­dően vezettetnek be a gépbe. A gép a tár­gyakat a különböző festékekkel vagy má­zakkal való bevonás alatt fogva tartja és a díszítés után azokat ismét szabadon bo­csátja. Mellékelt rajzokon a jelen találmány tár­gyát képező gép egy foganatosítás! alakjá ban van bemutatva. Az 1. ábra a gépnek fölülnézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra 1 —2 vonala szerint, a 3. ábra metszet az 1. ábra 3—4 vonala szerint, a 4. ábra metszet a 3. ábra 5—6 vonala szerint, az 5. ábra föl ül nézet, mely a gépuek a 3. ábra 7—8 metszési síkja alatti részét tün­teti föl, a 6. és 7. ábra fölülnézetben, részben metszve, ill. oldalnézetben egy a gépen alkalmazott bütyökkorongot ábrázol; a 8. ábra a festéknek vagy máznak fölvé­telére szolgáló tartályt függélyes metszet­ben tünteti föl, összeköttetésben azon szer­kezettel, mely a festéket, illetve mázat a téglákra hozza, a 9. ábra elölnézete a festék, ill. máztar­tálynak, a l.ol is a festék, ill. máznak a tartályba való bevezetésére szolgáló szer­kezet oldalnézetben van föltüntetve, a 10. ábra vízszintes metszet a festék- vagy máztartályon keresztül, a 11. és 12. ábra alul- és fölülnézetben egy szerkezetet tüntet föl, mely egy nagyobb méretű téglának a festés idejére való be­fogására szolgál, a 13. é3 14. ábra egy több kisebb méretű tégla befogására szolgáló szerkezetet áb­rázol, a

Next

/
Thumbnails
Contents