27495. lajstromszámú szabadalom • Készülék vasutaknál a síntörésekből származó vasúti balesetek gyors elhárítására

Megjelent 1903. évi jnnius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIh. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27405. szám. V/a. OSZTÁLY. Készülék vasútaknái a síntörésekből származó vasúti balesetek gyors elhárítására. SZUTTER SÁNDOR GÉPÉSZ BAZALTBÁNYÁN ÉS EPSTEIN ÖDÖN KERESKEDŐ SÜMEGEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát vasutaknál a síntörésekből származó vasúti balesetek gyors elhárítására szolgáló készülék képezi, mely a síntörés helyén gyorsan fölszerelhető és a szétvált sínrészeket szorosan együtt tartja mindaddig, míg idő és alkalom van a ketté tört sínt újjal kicserélni. Síntörés esetén, mely többnyire nagy hi­degben, a sín nagymérvű összehúzódása folytán következik be, a kettévált sínvégek oldalirányban rendszerint kihajlanak; az ezáltal létrejött sarok azután könnyen a vasúti kocsikerekek kisiklását idézi elő, miért is a pályaőröknek kötelességükké van téve a tapasztalt síntörésre a közeledő vo­nat vezetőjét idejekorán figyelmeztetni. A vonatvezető ekkor meglassítja a vonat járá­sát és a vonat igen lassan halad át a ve­szélyes helyen, ami természetszerűen késést idéz elő. Vannak ugyan vasutak, főkép nagyforgalmu pályák, melyek a pályaőröket egy vaskeresztaljjal szerelik föl a síntörés ideiglenes kijavítására, ezen keresztalj azon­ban egyrészt nehéz s így azt a pályaőr a pálya bejárása alkalmával magával nem hordhatja, másrészt alkalmazása sok időt vesz igénybe, úgy hogy a késést megaka­dályozni nem alkalmas. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék e hátrányokat nélkülözi, a mennyiben könnyű és gyorsan alkalmazható, e mellett a szétvált sínvégeket a törési helyen kellő biztossággal rögzíti, úgy hogy a vonat teljes sebességgel haladhat el a törés helyén. A találmány tárgya a mellékelt rajzon használati állapotban vau bemutatva és pedig: 1. ábra annak elülnézete a sín kereszt­metszetével ; 2. ábra föliílnézete a ketté szakadt sínnel, végre 3. ábra a készüléknek az 1. és 2. ábrák baloldaláról való nézete. A készülék lényegében két, aránylag kes­keny (1, 1) pofarészből áll, melyek a rajtuk keresztülmenő (2, 2) rudak, illetőleg csava­rok segélyével egymáshoz közelíthetők, vagy egymástól eltávolíthatók. A pofák egymás felé fordított oldala a sínkeresztmetszetnek megfelelően van alakítva és használati álla­potban a síntalpra, síngerinczre és a sínfej alsó felületére támaszkodik, mi által a két szétvált sínvéget összetartja, úgy hogy azok egy egyenes vonalat képezuek. A két (2, 2) rúd egyik végén elforgásának megakadályo­zására és hogy eltolódásakor a jobboldali (1) pofarészt magával vigye,egy (3) kereszt ék

Next

/
Thumbnails
Contents