27472. lajstromszámú szabadalom • Szárító vagy izzító kamara mindennemű ásványok, vagy brikettek, téglák és egyéb szabályos alakú ásványi produktumok számára

Megjelent 1 903. évi junius hó l6á-n. MAGY SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 27472. szám. IV/i OSZTÁLY. Szárító vagy izzító kamara mindennemű ásványok, vagy brikettek, téglák és egyéb szabályos alakú ásványi produktumok számára. RÓNAY ÁRPÁD IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 jar.uár hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát mindennemű ásványok, érezek, ásványi szén stb., vagy brikettek, téglák és egyéb szabályos alakú ásványi produktumok szárítására, izzítására és egyéb czélú kezelésére alkalmas kamra képezi, melynek jellemzője az, hogy a szá­rítandó vagy izzítandó anyagok beadago­lása és kiürítése a kamrába, illetőleg a kamrából, melyen a szárítást vagy izzítást végző meleg levegőt, gázokat, vízgőzt stb. bocsátjuk keresztül, az említett szabály­talan vagy szabályos alakú testek befoga­dására alkalmas rekeszekkel ellátott és hossztengelyük körül folytonosan vagy idő­szakonkint lengő, vagy forgó mozgást végző dobok segélyével történik, melyek szerke­zetüknél fogva a kamra beadagoló, illető­leg kiürítő tölcsérét folytonosan elzárva tartják. Ezen beadagoló és kiürítő szerke­zeteket a kamra belsejében egy, az em­lített anyagok befogadására, illetőleg foly­tonos vagy időszakos tovaszállítására al­kalmas szerkezet köti össze, mely vagy egyszerű lejtős pályából áll, melyen az em­lített anyagok önsúlyuk hatása alatt, te­hát önműködően jutnak a kiürítő szerke­zethez, vagy pedig mechanikusan mozga­tott egyéb alkalmas szállító szerkezetből, például végnélküli szalagból (láncz) vagy közvetlenül egymás mellé sorakoztatott és külön-külön forgatott szállító hengerekből stb., melyek az anyagot lassú haladó moz­gásban tartják, miközben az a szárító vágj izzító gázok levegő, vízgőz stb. hatásának tétetik- ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező szárító vagy izzító kamra egy kivi teli alakja van példa gyanánt bemutatve és pedig 1. ábra a kamra függélyes hosszme'i szete a beadagoló és kiürítő szerkezet ol­dalnézetével, 2. és 3. ábrák az 1. ábra két részletét ábrázolják nagyobbított léptékben, ahol is a beadagoló és kiürítő szerkezetek szintén függélyes metszetben láthatók, végre 4. ábra a kamra függélyes keresztmet­szetét mutatja a bevezető csatornán ke­resztül, szintén nagyobbított léptékben. A kamrát egy megfelelően körülfalazott (1) tér alkotja, melybe a szárítást vagy izzítást végző gázok a (2) csatornán ke­resztül jutnak be és a (3) csatornán ke­resztül jutnak ismét ki. A gázok a kamrá­ban az 1. ábrán berajzolt nyilak irányát követik.

Next

/
Thumbnails
Contents