27457. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a víznek üde és tiszta állapotban való megtartására vízvezetékekben

Megjelent 1903. évi juiiius hó 16-án. MAGY. gfe| KIR. SZABADALMI jRl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27457. szám. XXI/d. OSZTÁLY­Eljárás a víznek üde és tiszta állapotban való megtartására vízvezetékekben. IFJ. WEIN JÁNOS OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 30-ika. Forrásvíz, talajvíz, természetes talajszű­rés vagy mesterséges szűrés, mechanikai vagy kémiai tisztítás által nyert, szabad oxygén és mikroorganizmusokban szegény, azonban szénsavban, szénsavas vassókban és egyéb forrásvízalkatrészekben gazdag vizet ezen steril- és üde állapotában meg­tartjuk és a csővezeték vasanyagának ké­miai úton való föloldását a vízben, valamint rozsdaiszap képződését és kicsapódását meg­gátoljuk azáltal, hogy a levegővel való érint­kezéstől szilárd, folyékony vagy gáznemű réteggel lehetőleg teljesen elzárjuk. Nevezetesen a vízfoglaló fülkékben, galé­riákban, kútakban a szívóaknákban, a ma­gasnyomású, valamint a raktározó és sza­bályozó medenczékben. a szívó- és nyomó­légüstökben a víz minden szabad fölületét légáthatlan tutaj-, burok-, hártya- vagy le­pel-, illetőleg dugattyúszerű úszótestekkel mindenütt borítjuk, melyek a változó víz­állást szabadon követhetik, de a határoló falakkal tömítést képezve, köröskörül érint­keznek. Vagy pedig a vízfölületekre olaj­vagy más folyadékréteget hozunk, mely az oxygónnek a víz által való abszorpezióját meggátolja. Avagy e szabad vízfölületek fölött szénsav- vagy más gáznemből alko­tunk védő légizoláló réteget, illetőleg a lég­üstöket esetleg csak ily indifferens, szabad oxygéntől ment gázokkal tartjuk megtöltve. Egyszersmind ugyanezen czél elérésére az esetleg eddig félig telt lejtező csövekben vagy csatornákban a vizet annyira megduz­zasztjuk, hogy az egész keresztszelvény ki legyen töltve és szabad vízfölület ne ma­radjon, továbbá a szivattyú szokásos szor­tyogó szelepeit külön kompresszorokkal vagy légzsilipekkel pótoljuk, melyekkel a lég­üstök levegővel vagy indifferens gázzal meg­töltetnek, és végre a szívócsövek csőköté­seit, melyek rendszerint rosszúl tömítenek, külön alkalmazott pléh- vagy betonmeden­czék segélyével állandóan vízelzárás alatt tartjuk, vagy pedig a szívócsövek alján víz-, villamos- stb. erővel hajtott segéd­szivattyúkat alkalmazunk, melyekkel a szívó­csövekben a nyomást mindenkor az atmosz­férikus nyomás fölött tarthatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a víznek üde és tiszta állapotban való megtartására vízvezetékekben, jel­lemezve azáltal, hogy a vizet az erede­tétől a fogyasztási helyig a vízvezeték­minden részében a levegővel való érint­kezéstől szilárd, folyékony vagy gáznemű elválasztó rétegek alkalmazása által le­hetőleg elzárjuk. "AU.A8 RE6ZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA 3U0APESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents