27439. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szén, érczek stb. víztelenítésénél távozó víz derítésére

Mtttrtelent li)<)8. évi juiiius lió 12-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27489. szám. ll/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szén, érezek stb. víztelenítésénél távozó víz derítésére. BAUM FRIGYES GÉPGYÁROS HERNEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint oly módon víztelenítünk szenet, ér­ezeket és más más anyagokat, hogy a víz­telenítés alkalmával egyszersmind a távozó víz derittetik ki. A víztelenítendő anyag és víz keverékét e mellett lejtős szitafenéken egy ez alatt mozgó, magában véve ösmert víztelenítő szállítószalagra vagy hasonlóra vezetjük, melyen az anyag durvább részei szűrőréteget képeznek. Mialatt a víztelení­tendő anyag a lejtős szitafenéken keresztül a szállítószalaghoz vezettetik, már vizének nagy részétől, bizonyos körülmények között legnagyobb részétől megfosztatik, azonban ezen vízben finom részecskék lebegnek, me­lyeket a szállítószalag által szállított dur­vább anyag visszatart és melyek maguk is a fentről utánfolyó víz számára szűrőréteg gyanánt szerepelnek. Előnyös a lebegő ré­szeket tartalmazó és a szitafenékről lefolyó vizet nem közvetlenül a szállítószalagon levő anyagra hullatni, hanem, hogy az ily mó­don esetleg fölléphető öblítőhatást elkerül­jük, még egy szitafenékkel fogjuk föl és közvetlenül a szállítószalagon lévő anyag­réteg fölött elosztjuk úgy, hogy az erre le­ülepedett finom részecskéket az utánfolyó víz nem öblíti le ismét és hogy így a szál­lítószalagon lévő anyag állandóan növekvő vastagságú derítőréteget képez. A találmány tárgyát képező eljárás ke­resztülvitelére szolgáló berendezés egy példa­képem foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen 1. ábra a berendezés függélyes hossz­metszete, 2. ábra pedig annak függélyes kereszt­metszete. Az (a) csatornába vízzel együtt beveze­tett anyag a (b) szitafenéken halad végig, mely lejtős és melyen a víznek nagy, eset­leg legnagyobb része a benne lebegő vagy magával ragadott finomabb részecskével együtt átfolyik és a (b) szitafenék alatt el­rendezett (m) szitafenékre hull, mely a ke­verék eleven erejét megszünteti és annak csendes és egyenletes elosztását eszközli. A durva, ill. durvább anyag a (b) szitafe­nékről a (c, d) és (f) korongokon vezetett, lassan mozgatott (g) szállítószalagra jut, mely a (h) bádogoldalfalakkal van ellátva. Mialatt a durvább anyagot a (g) szállító­szalag segélyével továbbítjuk, (az 1. ábrába rajzolt nyíl irányában) az az (m) szitafenék alatt halad el és az erről csendesen és egyenletes lefolyó víz és finom anyagkeve­rék a szállítószalagon lévő réteget belepi, miközben ezen réteg a finom részecskéket visszatartja úgy, hogy ezek a tovább után­folyó víz számára derítőréteget képeznek,

Next

/
Thumbnails
Contents