27432. lajstromszámú szabadalom • Főzőszerkezet czipőkhöz

Megjelent 1903. évi junius hó 12-én. MAGY. g|! KIR. SZABADALMI jEl t HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27432. szám. IIb. OSZTÁLY• Fűzó'szerkezet czipőkhöz. HANS MEYER FILS GZÉG BIELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 7-ike. A találmány tárgya egy fiizőszerkezet czipőkhöz, melynél a czipőszár hasítéka mentén két oldalt hasítékos fülek vannak elrendezve, mely füleken egy ágaival a fülek között egymást keresztező zsinór van áthúzva, a hasíték végén pedig egy karika vagy gomb van alkalmazva, melybe a zsinór be van akasztva, oly czélból, hogy a karika vagy gomb meghúzásával a zsinórt a fülek­ből egy bizonyos hosszúságon kihúzhassuk és így a fűzés megoldását megkönnyíthes­sük, ellenben a zsinór szabad végeinek meg­húzásával a fűzést gyorsan zárhassuk. A csatolt rajzon a találmány tárgya példa­képen egy kiviteli alakban látható, neveze­tesen az 1. ábra a fúzőszerkezetet a részben ábrázolt czipőszár hasítékánál alkalmazva nézetben ábrázolja, a 2—4. ábra pedig az ehez tartozó részleteket tünteti föl. A czipőszár (a) hasítékánál két oldalt a hasíték irányába eső nyílásokkal ellátott (b) fülek vannak elrendezve, melyeket a czipőfölbőr befogására szolgáló két-két pár­huzamos (c) nyelv erősít meg a hasíték szélein. A (b) füleken megy át a (d) zsinór oly módon, hogy annak két ága a (b) fülek között keresztezze egymást, a zsinór szabad végei a hasíték nyílt végén feküdjenek, míg a hasíték másik végén a zsinór hurokszerűen egy (e) gyűrűn menjen át. Az 1. ábrán lát­ható kiviteli alaknál egy-egy fémdarabból előállított (b) fülek a 4. és 5. ábrán oldal-és fölülnézetben láthatók. Hogy a leirt fűzőszerkezetet megoldhas­suk, a zsinór végeinek szabaddá tétele után az (e) gyűrűt vagy gombot a megrajzolt nyíl irányában meghúzzuk, úgy hogy a zsinór a fülekben bizonyos hosszúságú sza­kaszon előre mozog. Most már könnyen nyithatjuk a czipőt a szár két részének széthúzásával, mert a zsinór nem csak a szabad végén, hanem a közepén is végezhet mozgást a fülekben. Hogy a fűzést meg­húzzuk, a zsinór végeit meghúzzuk és ezál­tal a szár részeit egymáshoz közelítjük. A zsinór végeinek összecsomózása helyett a fűzés zárása czéljából a hasíték fölső végén egy oly szerkezetet lehet alkalmazni, mely a megfeszített .zsinórt fogva tartja. Ez a berendezés pl. a fölső fül nyílásában elhelyezett, orrszerű rúgóból és a zsinóron alkalmazott kivastagításból állhat, mely utóbbit a fűzés meghúzásánál az orralakú rúgó . fölött annak következtében, hogy az a rúgót visszanyomja, tovább lehet moz­gatni, mikor a rúgó a kivastagodás mögé csappan és a zsinór visszafelé mozgását mindaddig meggátolja, míg a zsinórra egy

Next

/
Thumbnails
Contents