27409. lajstromszámú szabadalom • Berendezés erőttározó dinamógépek gerjesztő mezői intenzitásának szabályozására

Megjelent 19()3. évi június hó 15-én. MAGY. gj| KIR. SZABADALMI I|BH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27409. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés erőttározó dynamógépek gerjesztő mezői intenzitásának szabályozására. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 22-ike. Erőttározó dynamogépeknél a gerjesztő- ^ mező intenzitásának a lendítő tömegben föl- I halmozott energia elvonása czéljából szük- ! séges fokozására már számos különböző ; berendezés ismeretes, melyek az adott üzem viszonyoknak megfelelően különös előnyö­ket. és hátrányokat mutatnak. A találmány tárgya egy oly berendezés, mely az indítás egész időszaka alatt a fő­áramfejlesztő lehetőleg egyenletes terhelését és a lendítőtömegek kinetikai energiájának foly:onos módon történő elvonását biztosítja. Ebből a czélból az erőttározó dynamogép mezejét önműködően, még pedig a gerjesztő mágnes egy segédtekereselése útján erősít­jük, mely segédtekercselést az indítandó motor sarokfeszültsége által indított áram táplálja, úgy hogy a motor bekapcsolásánál a mező először csak aránylag igen kis mér­tékben és csak később, mikor a motor sebes sgae, illetőleg sarokf'eszültsége fokozódik, erősödik nagyobb mértékben. Ily módon a lendítőtömeg kinetikai energiájának válto­zása a motor tényleges gyorsulásától füg­gésben megy végbe. A mezőt az indítás befejezte után a segéd-i tekercselés fokozatos kikapcsolása útján I újból gyöngítjük, vagy pedig a következő j üzemszünetig változatlanul hagyjuk, az iizem­j szünet közben pedig, mikor a motor megáll és a segédtekercselés árammentessé válik, a lendítőtömegek kinetikai energiáját fo­kozzuk. A föntebb leirt berendezés bizonyos körül­mények között a főáramfejlesztő terhelését rendkívül egyenletessé teszi. Magától ért­hető, hogy ez a berendezés a 27323. számú és a Berendezés erőttározó dynamógépek gerjesztőmezeje intenzitásának önműködő szabályozására)) czímú szabadalmunk tár­gyával kombinálva is alkalmazható, miáltal a két berendezés előnyei bizonyos tekintet­ben összegeződnek. SZABADALMI IGÉNYEK. Berendezés erőttározó dynamógépek ger­jesztőmezeje intenzitásának szabályozá­sára, jellemezve a gerjesztő mágnesek szárain alkalmazott és a meilékáramkörű gerjesztőtekercselés hatását erősítő, az indítandó motor sarokfeszültségének ha­tása alatt keletkező árammal táplált segédtekercselés által. ">ius RÉfV2vtN»lAK8ABÍÜ NYOMDÁJA T UDAPBBTKh

Next

/
Thumbnails
Contents