27405. lajstromszámú szabadalom • Masszírozó eszköz

Megjelent 11K)3. évi juniiis hó 12-én MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27405. szám. VI!/©. OSZTÁLY. Masszírozó eszköz. NOWOTNY KÁBOLY MÁRIA FAMETSZŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát képező s az j arcz vagy más testrészek masszírozására ' alkalmas eszköz a mellékelt rajzlapon van j föltüntetve, melyen az 1. ábra előlnézetet, a 2. ábra oldalnézetet, a 3. és 4. ábra pedig fölül-, illetve alul­nézetet mutat. A masszirozó eszköz egy (a) paragummi­lemezből áll, mely fölül két, alul pedig há­rom ujjszerűen kiképezett (b) emelkedés­sel bír s (c) oldallapjai domború fölületet képeznek. A lemez mellső oldalának köze­pén három, hátsó oldalán pedig egy, azujj­hegyek alakjának megfelelő (d), illetve (e) mélyedés van alkalmazva. Az eszköz használata alkalmával azt a mutató-, közép- és gyűrűs ujj, valamint a hüvelykujj segélyével oly módon fogjuk meg, hogy először említett három ujjat a (d) mélyedésekbe, a hüvelykujj hegyét pe­dig az (e) mélyedésbe fektetjük. A (b) emelkedések kisebb, a (c) oldallapok pe­dig nagyobb fölületek masszírozására szol­gálnak, a hol a (b) emelkedések haszná­lata esetén azok közül csak eggyel, vagy egyidejűleg kettővel, hárommal stb. dol­gozhatunk. Magától értetődik, hogy az (a) lemez fölső és alsó oldalán kettőnél és háromnál több vagy kevesebb ujjszerűen kiképezett emelkedés alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Masszirozó eszköz ujjszerű rugalmas ki­emelkedésekkel, jellemezve az által, hogy a (b) masszirozó ujjak egy (a) gummilemez domború (c) széléből van­nak kivágva, a hol ezen lemez úgy fölső, mint alsó oldalán az ujjhegyek befo­gadására alkalmas (d e) mélyedésekkel van ellátva. (1 rajzlap melléklettei.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NVQMDÁj' BUOAPtSTfc*.

Next

/
Thumbnails
Contents