27397. lajstromszámú szabadalom • Csöppfolyós szénhidrogénekkel táplált gázizzólámpa

Megjelent lí)03. évi juiiius hó lg-én. MAGY. (Ég KIR. SZABADALMI JSEl HIVATAL szabadalmi leírás 27397. szám. Il/U. OSZTÁLY­Csöppfolyós szénhidrogénekkel táplált gázizzólámpa. WALTHEB RÓBERT EMIL GÉPSZERKESZTŐ WEBDAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 23-ika. A találmány oly csöppfolyós szénhidro­génekkel táplált gázizzólámpára vonatko­zik, melynél a lámpa által fejlesztett hőt egy a lángzóban központosán elhelyezett fémrúd vezeti két egymás fölött fekvő ka­marához, hogy az alsó kamarában a csöpp­folyós tüzelőanyag elpárologjon vagy gázzá alakuljon, a fölső kamarában pedig a kép­ződött gőz vagy gáz teljesen megszáradjon. Ily lámpáknál ajánlatosnak bizonyult az elpárologtató vagy elgázosító kamarában egy szívószerkezet alkalmazása, mely a tü­zelő-anyagot valamely alkalmas módon eme kamarába emeli föl. A tüzelőanyag elpáro­logtatását főleg a központi fémrúd által közvetített hő végzi, mely rendesen oly nagy, hogy a kamarában alkalmazott föl­szívó anyagot is elgvantásítja, elégeti vagy más módon elpusztítja, úgy hogy az a fo­lyadék fölszívására alkalmatlanná válik. Ez a jelenség rendes üzemnél körülbelül negyedév múlva is észrevehetővé válik és a fölszívóanyag eltávolítását és újjal való pótlását teszi szükségessé, mely műveletet nem szakember alig végezheti. A jelzett hátrány elkerülése rendkívül előnyösnek bizonyul az elpárologtató vagy el gázosító kamarában egy kiváltható betét alkalmazása, mely bármely oly anyagból készülhet, mely a vezetőrúd aránylag magas hőmérsékletének ellenáll. Úgy találtam, hogy ezt a betétet legelő­nyösebben valamely fölszívó anyagból lehet készíteni, de czélszerű annak úgy belső mint külső oldalát részben vagy teljesen fémszövettel vagy más fémes bevonattal burkolni, hogy annak a kamara meleg fa­laival vagy a hőtvezető rúddal való köz­vetlen érintkezését meggátolhassuk. Eme kiváltható betét alkalmazásának az a czélja, hogy az alatta fekvő fölszivó anya­got a vezetőrúd káros hőhatásától vagy más, a fölszívó anyag szívó erejét csökkentő vagy megszüntető hatástól megvédje. A betétet képező szívó anyag idő multá­val szintén hasznavehetetlenné válik ugyan, azonban ezt a hátrányt a betétanyag gyor­san végezhető kiváltásával teljesen meg­szüntethetjük. A fölszívó anyag nagyobb részét a vezetőrúd által közölt hő nem be­folyásolja, ezért ennek megújítása is fölös­leges. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező lámpa egy kiviteli alakja az 1. ábrán hosszmetszetben látható, mig a 2. ábra az alkalmazott betét hosszmetszete. A lámpatartályra vagy más folyadéktar­tályra fölcsa varandó (a) cső egészen a fölső

Next

/
Thumbnails
Contents