27355. lajstromszámú szabadalom • Újítások takaréktűzhelyeken

Megjelent 1903. évi junius lió 10-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27355. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Újítások takaréktűzhelyeken. KRANGZ JÓZSEF LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 19-ike. Jeten találmány tárgyát takaréktűzhe­lyek javításai képezik, mely javítások ii ta­karéktüzhelyek gazdaságosabb üzemét czé­lozzák. A mellékelt rajzon egy a találmány tár­gyát képező újításokkal fölszerelt takarék­tűzhely az 1. ábrában függélyes hosszmetszetben, a 2. ábrában az 1. ábra A—B vonala sze­rinti keresztmetszetben van föltüntetve, míg a 3. ábra a takaréktűzhely vázlatos elren­dezését mutatja alaprajzban. A takaréktűzhely (a) lánghídja, mely czélszerűen öntött vaslemezből készül, a takaréktűzhely két oldalfalán megerősített (b) fülekben ágyazott (c) tengely körül el­forgathatóan van elrendezve, úgy hogy az (a) lánghíd megfelelő beállítása által a füstgázok átvonulására való szabad tér szű­kíthető vagy bővíthető, esetleg egészen el­zárható. Az (a) lánghíd beállítására egy tetszés szerinti szerkezet szolgálhat. A rajzon föl­tüntetett kivitelnél e czélra a (c) tengely­nek a takaréktűzhelyből kiálló végére erő­sített (d) fogantyú szolgál, mely fogantyún egy (e) kilincs van megerősítve. Ezen (e) kilincs egy a tűzhely falára erősített (f) fogasívbe kapaszkodik, úgy hogy a fogan­tyú, illetve a lánghíd bármely, helyzetben rögzíthető. A 2. ábrában a lánghíd félig fölemelt helyzetben, míg az 1. ábrában le­fektetett helyzetben van föltüntetve. Az (a) lánghídon kívül egy második (g) lánghíd van alkalmazva, mely a föltünte­tett kivitelnél az (a) lánghídra merőleges irányban van elrendezve. Ezen lánghíd azon czéllal bír, hogy a füstgázok egy részét, például fűtési czélokra használhassuk föl, miért is a takaréktűzhelynek a (g) láng­híd felőli oldala (h) toldattal bír, mely­ben egy (i) tolattyú vagy forgó csappantyú van beállíthatóan elrendezve. A (h) tolda­tot oly hosszúra kell készíteni, hogy az, mint a 3. ábra mutatja, a falon át a fű­tendő helyiségbe hatoljon, hol ezen tol­datra egy (k) tok van rátolva, melyen egy a kéménybe vezető, többszörösen meghaj­lított (n) cső számára egy (1) csőtoldat van elrendezve. Ha a takaréktűzhelyet csak főzésre hasz­náljuk, akkor az (i) tolattyút elzárjuk, úgy hogy az összes füstgázok az (a) láng­híd felé kényszeríttetnek vonulni; a midőn a léghuzam szabályozására az (a) lánghidat megfelelő módon beállítjuk. Ha már most a takaréktűzhelyet fűtésre

Next

/
Thumbnails
Contents