27349. lajstromszámú szabadalom • Készülék olaj olajtartalmú vízből való kiválasztására

Megjelent 1903. évi junius lió lO-en. MAGY gj| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27B49. szám. IV/i. OSZTÁLY. Készülék olajnak olajtartalmú vízből való kiválasztására. FRIESDORF EDUÁRD MÉRNÖK BIETIGHEIMBAN (WÜRTTEMBERG). A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 5-ike. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segélyével olajtartalmú vízből az olaj olyan állapotban választható ki, hogy < a kapott termék teljesen vízmentes. A ké­szülék főképen a gőzgépek fáradt gőzének kondenzátumában tartalmazott olaj kivá- i lasztására van rendeltetve, azonban általá­ban minden olyan esetben alkalmazható, midőn valamely zsírnak egy vele mecha­nikai kapcsolatban lévő folyadékból való kiválasztása kívánatos. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy kiviteli alakja szemlélhető, hol az 1. ábra hosszanti metszet, a 2. ábra fölűlnézet. A készülék áll egy alul zárt (a) henger­ből, melynek lapos (b) fenekétől egy ten­gelyirányban elrendezett s a hengernél valamivel kisebb hosszúságú (c) cső nyúl fölfelé. Az ezen belső cső és az említett henger köpenyfölülete között föntmaradó térben, a (c) cső magasságával körülbelül egyenlő, alsó szélénél többször átlyukasz­tott, alsó és fölső végénél nyitott két (d e) ürös henger foglal helyet, melyek az említett gyűrűs teret körülbelül hasonló szélességű három övre osztják föl. Ezen övek közül a középső (c) csővel szomszé­dos két öv alsó szakaszában, egymással kö­! rülbelül egyenlő magasságú, hengeralakú (f g) válaszfal van, mely az övek alsó sza­kaszát ismét két, egymással egyenlő szé-i lességű 4 övre osztja föl, melyek közül a középső (c) csővel szomszédos övbe a (b) fenéken keresztül egy (h) cső torkolik. A külső (a) henger szomszédságában lévő öv­nek külső oldalánál egy (k) cső fut körül, melynek fölső oldalán számos furat van al­kalmazva és belőle egy (i) cső ágazik el. Az említett (k) cső az egész készüléknek körülbelül félmagasságában fekszik. Azon két övet, melyet az (f g) válaszfalak a (d e) ürös hengerek falaival képeznek, át­lyukgatott (1) gyűrűlemezek födik be. A középső (c) csőnek egész hosszán egy sa­ját maga körül kígyóvonal alakjában visz­szafutó (m) cső halad át. Továbbá a (c) cső fölső végénél egy eltolható, henger­alakú (n) karmantyú van, melynek belső oldalához, fölső széle közelében, egymás­tól egyenlő távolságban, befelé irányuló, ferde irányban fekvő rövid (o) csövek csat­lakoznak. Szintén a (c) csőnek fenekénél egy (p) csap van alkalmazva. A készülék üzeme alkalmával a (k) cső-

Next

/
Thumbnails
Contents