27261. lajstromszámú szabadalom • Viaszsajtó

Megjelent 1903. évi junius hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27261. szára. X/d. OSZTÁLY. Viaszsajtó. TÖDTER HENRIK MÉHÉSZ KNICKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, melynek segélyével a méztől czentri­fugálás által megfosztott lépekből tiszta viasz állítható elő. A találmány tárgya, va­lamint annak egyes részletei a mellékelt rajzlapon vannak ábrázolva. A viaszsajtó a négy (a) lábon nyugvó s egyik oldala felől nyitott vályúalakú (b) ládából áll (1. ábra), melynek zárt végébe egy öntött vasból készült, négy szögletes (cj sajtoló szekrény van helyezve (3. ábra), a hol ez utóbbiban egy (d) orsó által haj­tott (e) sajtoló kölyü vezettetik. A (c) szekrény czélszerűen öntött vas­ból készíthető és pedig oly módon, hogy külső oldalai simák maradnak, belső falai ellenben függélyesen haladó (f) léczekkel vannak borítva, melyek között (g) hornyok képződnek (5. ábra). Ezen sajtoló szekrényben egy vastag zinkbádogból készült, kivehető (h) betét foglal helyet, mely függélyes sorokat ké­pező (i) lyukakkal van ellátva, a hol ezen lyukak a (g) hornyokba nyílnak. A (c) szekrény és (h) betét alul nyitottak és (j) fapálczákból álló rostélyon nyugosznak (2. ábra). A (d) orsó egy lefektethető (k) ken­gyelben vezettetik, mely (1) csapok körül forgathatóan van a (b) ládára erősítve. A (c) sajtoló szekrényt a zacskóban ra­kott, fölmelegített lépekkel megtöltjük s a sajtót, mely könnyebb hozzáférhetőség czéljából oldalt volt fektetve, a kengyel­lel együtt az 1. ábrán látható helyzetbe lendítve, egy föl nem tüntetett rögzítő csa­varral helyzetében megerősítjük s az or­sót (m) fogantyúk segélyével az ismert módon elforgatjuk, úgy hogy a sajtoló kölyü a (c) szekrényben lassan lefelé mo­zogjon. A viasz ekkor, mivel a fölmelegí­tés folytán folyékonnyá vált, a (h) zink­betét (i) lyukain keresztül, a (g) hornyok­ban lefolyik s a (b) vályúba száll le, hon­nan szintén kifolyatható. Azonkívül a fa­rostély (j) pálczái között is viasz folyik alulról a vályúba. SZABADALMI IGÉNY* Viaszsajtó, jellemezve az orsó és kölyü ve­zetésére szolgáló s egy vályúalakú lá­dában elrendezett vasköpeny bordáihoz támaszkodó, átlyukgatott s alul nyitott zinkbádogbetét által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 F»fe8ZVÉNY 7ÁJ18A8ÁG NYOMDÁJA BUOAPtíTEM.

Next

/
Thumbnails
Contents