27258. lajstromszámú szabadalom • Újítások kemenczéken

Megjelent 1903. évi május lió 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27258. szám. ll/o. OSZTÁLY. Újítások kemenczéken. REAGAN JAMES MÉRNÖK PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 22-ike. Jelen találmány tárgya kemenczéken esz­közölt újításokra vonatkozik. A mellékelt rajzlapokon az 1. ábra a találmánybeli újítások szerint alkalmazott űrös tömbök egyikének távlatos nézete, a 2. ábra ugyanezen tömbnek függélyes metszete, a 3. szintén ezen tömbnek a 2. ábrabeli metszethez derékszögben álló függélyes metszete, a 4. ábra az ilyen tömlőkkel fölszerelt ke­menczének a 6. ábra X-X síkja szerinti keresztmetszete, az 5. ábra ugyanannak a 6. ábra Y-Y síkja szerint vett hosszanti metszete, a 6. ábra fölülnézet, a tömböket a kellő el­rendezésben szemléltetve, a 7. és 8. ábrák részleget oldalnézetben a tömbök alátámasztásának két különböző fo­ganatosítási módját szemléltetik, a 9. és 10. ábrák a tömbök alsó végének ékalakú kiképezését mutatják két különböző kiyiteli alakban, szintén részleges oldalnézet­ben, mely kiképezés mellett a tömbök alsó végei beékelhetők a külső támfal és a ros­tély kerete közé, a 11. és 12. ábrák a tömböknek a kemencze támfalától vagy burkolatfalától és a ros­télytól független megerősítését mutatják, a 13. és 14. ábrák a tömbökben lévő csa­tornák elrendezését szemléltetik. 15. ábra a találmánybeli újításokkal el­látott kemenczének hosszanti metszete, az alkalmazott gőz- és levegőelosztó berende­zés föltüntetése végett, a 16. ábra az előbbinek fölülnézete, a 17. ábra szintén ezen kemenczének me­rőleges keresztmetszete, végül a 18., 19, és 20. ábrák a gőz és a levegő elosztására rendelt berendezés egy részé­nek keresztmetszete, illetőleg a gőztúlheví­tőt tartalmazó gömbnek függélyes metszete és távlatos nézete. A találmány tárgya első sorban olyan kemenczékre vonatkozik, melyeknél levegő vezettetik be az elégető térbe a tűzfészek fölé, másodsorban pedig a kemenczéknek olyan fajára, melyeknél vagy gázok vagy folyadékok, vagy esetleg ezeknek elegye vezettetik be a föntebb említett térbe. A találmány czélja olyan berendezés léte­sítése, hogy a levegő általában a hamu­szekrényen át hatoljon be, azonban szükség esetén a kemencze külső oldalaitól is be­vezethető legyen levegő a húzat fölött és a rostély fölött olyan mennyiségben és

Next

/
Thumbnails
Contents