27255. lajstromszámú szabadalom • Szövetmérő- és adagolókészülék

Megjelent 190,'J. évi május hó 28-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27255. szám. vilit OSZTÁLY. Szövetmérő és adagoló készülék. KLEISCH GUSZTÁV MÁRTON KERESKEDŐ NAGY-SZEBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 14-ike A szövött árúkat, mint vásznat si ff ónt, szövetet stb. eddig végekben rakták össze úgy, hogy ha a végről egy darabot le akar­tak vágni, azt a végről igen körülményesen le kellett göngyölíteni. A szöveteknek ily módon való összera­kása és adagolása az eladási asztalon igen nagy tért foglal el, mely hátrány akkor érezhető leginkább, ha nagyobb kelendő­ségű divatszövetekről van szó. Azonkívül e végnek a vevő kiszolgálása után való összegöngyölése igen sok időt vesz igénybe. A nagyobb kelendőségű vászonra, siffónra stbre nézve szintén igen hátrányos a rak­tározás és mérés ezen módja, mert a vé­geknek gyakori elővétele és visszahelye­zése igen sok időveszteséggel jár, arra pedig, hogy a végeket az eladási asztalon készletben tartsuk, rendesen kevés a hely. A jelen találmány tárgyát már most oly készülék képezi, melyen az árú a könnyű kezelést lehetővé tevő oly módon van el­helyezve, hogy az áru a legöngyölítésnél egy mérő és ellenőrző készüléken halad át Ezen készülék a mellékelt rajzban egy foganatosítási példában van bemutatva és pedig az 1. ábrán hossznézetben, 2. ábrán fölülnézetben, részben met­szetben, u 3—5. ábrák a mérőszerkezet egy rész­letét ábrázolja oldalnézetben fülülnézetben, és haránt metszetben. A jelen találmány czéljának megfelelően az eladásra kerülő szöveteket nem végek­ben rakjuk össze, hanem megfelelő oldal­karimával biró csévéken hengerekké gön­gyölítjük, melyeket alkalmas módon be­illesztünk a mérőkészülékbe, úgy hogy a levágandó szövetdarabot a hengerről egy­szerűen legöngyölítjük. A mérő és adagoló készülék áll egy az eladási asztalon vagy külön állványon elren­dezendő (a) szekrényből, melyen mindkét oldalon egy-egy (b) tartó állvány van el­rendezve, mely az (s) szövethenger mind­két oldalán, telt vagy áttört (t) karimákkal vagy tárcsákkal vau ellátva, melyek a szövet szegélyét védik és a szövetnek esetleges lecsúszását megakadályozzák. Az (s) henger az állványokon szabadon fo­roghat. A (b) állvány a (d) csap körül elforgat­ható, úgy hogy az (s) henger könnyebb el­helyezése czéljából az egész állványt le­fektethetjük és aztán újból felállítjuk. Fölállított helyzetben á (b) állványt tetsző­leges retesszel vagy az (f) csavarral rög­zítjük. A csapágy födelek szintén könnyen leszerelhetők, hogy a szövethengerek be-

Next

/
Thumbnails
Contents