27243. lajstromszámú szabadalom • Javítások hang regisztráló és reprodukáló készülékek hangszekrényein

Meg,jelent 1903. évi május lió 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27248. szám. VII/d. OSZTÁLY. Javítások hang-regisztráló és reprodukáló készülékek hangszekrényein. JOHNSON ELDRIDGE REEVES GÉPÉSZ PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 12-ike. A jelen találmány tárgya hangregisztráló és reprodukáló készülékekre, nevezetesen ezek hangszekrényeire vonatkozik; a javí­tások a hang reprodukálását sokkal töké­letessebbé teszik, és főképen a hangtöl­csérek diafragmáinak tökéletesbített fölsze­relésére vonatkoznak, mely fölszerelés foly­tán a diafragmának vibráló működésére zavarólag semmi sem hat, úgy hogy az egész fölületén hanghullámok hatása alatt áll. A találmánybeli javítások továbbá a diafragma és rezgő rúdja közötti, javí­tások vagy beállítás czéljából való köny­nyű eltávolítását lehetővé tevő összeköt­tetésre vonatkoznak. A jelen találmány szerint a vibráló dia­fragma a hangszekrény üregébe oly módon szereltetik be, hogy az perifériáján tartatik fogva, míg a diafragmának oldalai minden érintkezéstől vagy nyomástól szabadok, és igy teljes fölülete szabadon vibrálhat; a diafragma periferiája a hangszekrény falá­hoz elasztikus kötőanyaggal rögzíttetik. Ezenfelül a találmánybeli javítások, mint már említve volt, egyéb konstrukcziónális részletekre is vonatkoznak. A mellékelt rajzokban az t. ábra a találmánybeli javított hang­szekrénynek keresztmetszete, míg a 2. ábra nagyobbított részleges metsze­tet tüntet föl; 3. ábra a hangszekrény kissé módosított foganatosítási alakjának részleges metszete s végül a 4. ábra a diafragma s rezgő rúdja kö­zötti összeköttetést tüntetik föl. A jelen találmánybeli hangszekrény két főrészből áll, nevezetesen a diafragmának és rezgő rúdjának fölvételére rendelt (1) részből, és a hangszekrénynek tetszőleges készülékhez való foglalata gyanánt szolgáló (2) részből, mely részeket bármily tetszőle­ges módon össze lehet egymással kötni; a jelen foganatosítás szerint a (2) rész az (1) részbe teleszkopszerüen betolva, és hely­zetében (3) csavarok által rögzítve van. A hangszekrény belsejében (4) gyűrű al­kalmaztatok, mely az (1) részbe egyszerűen betolva, ennek (5) vállához fekszik. A gyűrű belső fölületéhez tetszőleges ragasztó anyag­gal ragasztott, elasztikus anyagból való (6) gyűrű, a (7) diafragmának perifériáját megfelelő szorosan körülfogja. A (7) dia­fragma kerületén is csekély mennyiségű rugalmas kötő-anyag, mint pl. gummi al­kalmaztatik, mely a diafragma kerületi éleit a (6) gyűrű belső fölületével szoros érint­kezésben tartja.

Next

/
Thumbnails
Contents