27240. lajstromszámú szabadalom • Telítő készülék kénsavas ammoniák termelésére

Megjelent Í9Ö3. évi május lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27240. szaru. I V/h/l. OSZTÁLY. Telítőkészűlék kénsavas ammóniák termelésére D" FELDMANN A. VEGYÉSZ BBÉMÁBAN. A szabadalom bejelentésének m-pja 1902 augusztus hó 13-ika. Elsőbbsége li>02 február 24-étől kezdődik. Kénsavas ammóniák termelésénél az am­móniák-vizek desztilláczió termékei addig vezettetnek be a savba, míg ennek teljes neutralizálása bekövetkezik. Az ammóniák­nak a savba való bevezetési módja, a sav konczentrácziója és sok más körülmény sze­rint az ammóniák többé-kevésbbé tökélete­sen köttetik meg. Rendszerint azonban a sav az ammóniák­nak elég jelentékeny részét nem abszor­beálja, és ezt a vízgőzök és fáradt gázok magukkal ragadják, s a gyártásnál veszen­dőbe megy; főképen akkor áll ez, ha az ammóniák abszorpcziójára szolgáló sav már eléggé telítve van. A kokszolók ammóniák-gyáraiban a fá­radt gázokat ammóniáktartalmuk miatt többnyire még kondenzálják, mi mellett azonban el nem kerülhető, hogy az ammó­niák-vizek folytonosan mind jobban-jobban ne higíttassanak. Ezen hátrányoknak kiküszöbölése czéljá­ból már javaslatba hozták, hogy igen nagy készülékeknél két szaturácziós szekrény al­kalmaztassák egymás után, melyek közül a fölső friss savval van megtöltve. A gáz előbb az alsó szekrényen át áramlik, hol az ammóniák legnagyobb része köttetik meg, míg fölmaradó része a fölső szek­rényben abszorbeáltatik. Az alsó szekrény tartalmának lebocsátása után ezt a fölső szekrény tartalmával töltjük meg és utób­biba ismét friss savat töltünk. Ily berendezés azonban azért nem járna előnnyel, mivel a vízgőzök az első telítő szekrényből a másodikba jutnak és rész­ben kondenzálódnak. Az első telítő szek­rénynek hőmérséke oly magas, hogy itt a vízgőz nem kondenzálódhatik. így tehát a második szekrény tartalma folytonosan több és több lesz, úgy hogy az ide belépő fáradt gázoknak növekedő ma­gasságú folyadékoszlopot kell legyőzniök. Ez által az első szekrény harangja alatt a folyadékoszlop mindinkább leszoríttatik, úgy hogy az abszorbeáló savnak mennyi­sége, melyen át az ammóniákgázoknak az első szekrény harangja alatt áramolni kell, mindinkább kisebb lesz, tehát itt kevesebb és kevesebb ammóniák köttetik meg. A jelen találmánybeli újítás már mosta fölsorolt hátrányokat az által iparkodik ki­küszöbölni, hogy az ismertetett abszorpczió készülékeknél egy második zárt, savval el­látott előtét alkalmaztatik, melyből a sav térfogatának növekedése alkalmával az első

Next

/
Thumbnails
Contents