27232. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oly fonográfokon, melyeknél egy központi membrán több membránt hoz rezgésbe

Megjelent 1903. évi május hó 29-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27232 szám. VII/<1. OSZTÁLY. Újítás oly fonográfokon, melyeknél egy központi membrán több membránt hoz rezgésbe. CASTEL1N JÓZSEF GÉPSZERKESZTŐ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 10-ike. A jelen találmány oly fonográfokra vo­natkozik, a melyeknél egy központi mem­brán több membránt hoz rezgésbe és me­lyeknél az összes membránok egy közös ke­retbe vannak erősítve, mely a membránok számának megfelelő számú henger fölött halad el, miáltal ezen hengerek egyidejű­leg lesznek beírva. .A találmányt jellemző és új dolog csu­pán abban áll, hogy az összes membránokat tartó keret csavarorsók segélyével a be­helyezett hengerek vastagságához képest tetszés szerint beállítható. A találmány tárgyát képező készülék a mellékelt rajzon a következő módon van föltüntetve: 1. ábra a készüléknek részben elölné­zete, részben a 2. ábra C—D vonalán át­menő metszete; 2. ábra az 1. ábra A—B vonalán átmenő vízszintes metszet; 3. ábra egy részletet ábrázol. Az összes (2) membrán, miként az a raj­zon látható, ismert módon egy közös (10) keretbe van erősítve, mely a (20) csigák segélyével mozog a (7 8) vezetőlapokon végig. A (10) keretnek a beírandó (1) hengereken való végigtolása egy az alsó (8) vezetőlapon (19 19) csapágyakba ágya­zott forgó (18) csavarorsó segélyével, tör­ténik. Ezen csavarorsónak forgó mozgása a (10) kerethez támaszkodó (17) kézi emel­tyű (21) orra segélyével az által változtat­ható át a (10) keretnek ide-oda mozgatá­sává, hogy a (17) emeltyűn lévő csavarme­netekkel ellátott (16) bevágás (3. ábra) kapcsolatba hozatik a mindkét irányban el­forgatható (18) csavarorsóval, miáltal a (10) keret a (2) membránok számának megfelelő számú (1) hengereken az ismert módon végighalad. A föltüntetett kiviteli alaknál világosság czéljából csak három henger ül egy közös tengelyen. A beírandó (1) hengerek és a (2) mem­bránokat tartó (10) keret közötti távolság, miként az az 1. és 2. ábrán látható, a (3) orsók segélyével szabályozható, melyek kö­zül egy a (10) keret fölött (2. ábra) és egy az alatt van elrendezve és melyek az (a b) állványon lévő (13) csapágyakba hosszirányban el nem tolhatóan vannak ágyazva. Ezen (3) orsók mindegyike egyik végén egy (4) kézikerékkel, másik végén még (5) csavarmenetekkel van ellátva, mely végével a (7 8) vezetőlapoknak csa­varmeneteibe kapaszkodik és ezen vezető­lapok az (a b) állványhoz erősített és

Next

/
Thumbnails
Contents