27231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzófényharisnyák előállítására

Megjelent 1903. évi május hó 38-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27231. szám. II/d. OSZTÁLY. Eljárás izzófényharisnyák eló'állítására. TEBRELL THOMAS KIR. TANÁCSOS MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 14-ike. A jelen találmány izzófényharisnyák elő­állítására szolgáló javított eljárásra vonat­kozik és czélja az eddigieknél jóval hajlé­konyabb és ellenállóbb és emellett teteme­sen olcsózb izzófényharisnyák előállításá­ban áll. Ezen eljárás értelmében finom pamut-, len-, vagy egyéb természetes czellulose­fonalat, melyből 1 /2 kg. körülbelül 85,000— 45,000 méter hosszúsággal bír és mely elő­nyösen két vagy három fonalból van össze­sodorva, izzásnál nagy fényt szolgáltató fémek sóinak konczentrált oldatába ázta­tunk, míg az oldat teljesen be nem szívó­dott a rostokba. így pl. 2000 gr. kereske­désben kapható thorium-nitrátot, mely 48% oxydot tartalmaz, 1500 cm3 desztillált vizet föloldunk és ezen oldathoz 20 gr. keres­kedésben kapható czerium-nitrátot adunk. A rostok tökéletes teleszívódása czéljából a fonalat hosszabb ideig körülbelül 48 óráig hagyjuk az oldatban. Egyes esetekben, fő­kép pamutnál, a rostokat hamuzsírral, szó­dával vagy más hasonló anyaggal való ke­zelése által megelőzőleg merczeriszálni is lehet és a későbbi tökéletes impregnálás czéljáből az áztatást vakuumban lehet esz­közölni melynek hatása alatt a levegő a rostok likacsaiból kiszoríttatik és helyét az említett nitrátoldat foglalja el. A beáztatott fonalat most gumihengerek közt vagy egyéb alkalmas módon kisajtol­juk, hogy az oldatot a fonal fölületéről el­távolítsuk, mire a fonalat óvatosan és töké­letesen megszárítjuk és pedig czélszerüen 70° C.-nál alacsonyabb hőfokú levegőben, mert magasabb hőfoknál a nitrát kiválhat­nék és a fonalat megtámadhatná. Szárítás előtt a fonal eredeti súlyának körülbelül 2-7 háromszorosával kell, hogy bírjon, míg a szárított fonal közel a sók súlyával meg­egyező súlyú. A szárított fonalat most bemártjuk czél­szerüen 0'88 fajsúlyú konczentrált ammonia­oldatba, mire desztilált vízben megmossuk és megszárítjuk, mikor is a fonal szövésre illetőleg kötésre kész. Ha szükséges, lehet a sók oldatába való bemártás. szárítás, am­móniával való kezelés és az ammonianitrat kimosásának műveletét egyszerűéi többször is végezni. Az ismertetet módon előállított izzófény­harisnya körülbelül 30—46°/0 vízmentes oxydot fog tartalmazni; a harisnyát ezután kiégetjük és az ismert módon kollodium­mal bevonjuk. Az izzásnál nagy fényt szolgáltató fémek sóinak oxydokká való átalakítására már ez­előtt is próbálták a fonalakat és pedig ned­ves állapotban, ammóniával kezelni, ezen

Next

/
Thumbnails
Contents