27228. lajstromszámú szabadalom • Kiolvadó biztosíték

Megjelent 1903. évi május hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR, HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 27228. szám. Vll/g. OSZTÁLY­Kiolvadó biztosíték. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 8-ika. Az elektromos berendezéseknél alkalma­zott kiolvadó biztosítékkal szemben bizo­nyos mellékkövetelményeket támasztunk, melyek röviden akként foglalhatók össsze, hogy eme biztosítékok kiolvadása tűzve­szélyt, zajt vagy robbanást ne okozzon. Eme mellékkövetelményeket akként telje­síteni, hogy a biztosíték méretei egyidejűleg túlságosan nagyok ne legyenek, az elektro­mos ipar ama törekvése következtében, hogy az üzemfeszültség lehetőleg nagy legyen, csak alig sikerül, főleg azért, mert szigetelő gyanánt ily kiolvadó biztosítékoknál csupán az üveg és porczellán alkalmazható. A követ­kezőkben ismertetett szerkezet a föntebb jelzett követelményeknek teljesen megfelel. A csatolt rajz 1—7. ábráján eme biztosí­téknak több kiviteli alakja látható, melyek működését és lényegét az 1. ábra alapúi vételével fogjuk ismertetni. Ezen az ábrán (k) az üvegből vagy porczellánból készült biztosítéktartó, (s) a kiolvadó drót, (c) az egyik, (h) a csavarmenetes bádoghüvely gyanánt kiképezett másik csatlakozó kon­taktus, (d) a bádogból vagy más rugalmas anyagból készült födél, melyet a biztosíték tartójával ebbe besajtolt csavarmenetek köt­nek össze. A kiolvadó drót valamely közöm­bös anyagba, pl. zsírkőbe van ágyazva. A födélre az jellemző és ez képezi a bizto­síték kedvező működési módjának alapját, hogy abba (1. a 2. ábrát is) a manometer­lemezek hornyaihoz hasonló egy vagy több körhorony van besajtolva, oly czélból, hogy a kiolvadó drót kiolvadásánál kiterjedő levegő és képződő fémgőzök az egyébként sértet­lenül maradó födélnek lehetőleg nagy mérvű deformálódását engedjék meg, mint azt pl. a 3. ábrán pontozva ábrázoltuk. Tudvalevő, hogy eddig még föl nem derí­tett okokból a kiolvadó biztosítékok látszó­lag azonos föltételek mellett rendkívül különböző módon viselkednek. Egy esetben a kiolvadás nyugodtan, más esetben rob­banásszerűen megy végbe és a biztosíték tartójának elroncsolódását idézi elő. A kí­sérletek azt igazolják, hogy ha a visszonyo­kat egyébként helyesen választjuk meg, a leírt biztosítékoknál soha sem megy végbe robbanás és csak a födél hajlik ki tompa zaj föllépte mellett, ellenben a biztosíték­tartó maga sértetlen marad, míg lapos, csak kissé rugalmas födél alkalmazása esetében, egyébként teljesen azonos viszonyok között a biztosítéktartó is elroncsolódik, amennyi­ben vagy ennek falai zúzatnak szét, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents